Archiwum Zakładowe

 

 

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

z dnia 01.04.2021 r.

 

Pracownicy

Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

w Lublinie

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. Poz. 566) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz.67 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie z dnia 10.04.2018 r. roku w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej WOK zobowiązuję Państwa do przekazania do Archiwum Zakładowego WOK materiałów archiwalnych do 2015 roku włącznie. Jednocześnie przypominam o przestrzeganiu Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego i sporządzaniu dokumentacji zgodnie z nią i Jednolitym Wykazem Rzeczowym Akt oraz przekazywaniu jej na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych.

Pracownicy, którzy nie będą mogli przekazać dokumentacji do Archiwum zakładowego zobowiązani są do sporządzenia notatki, w której podadzą powody uzasadniające zwłokę i dostarczenia jej osobiście archiwiście. Termin przekazywania uporządkowanych akt upływa 30 listopada 2021 roku.

 

 

Zarządzenie

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

Z dnia 31.03.2019 r.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, która została podpisana prze Prezydenta RP w dniu 3 kwietnia r. i weszła w życie 1 listopada 2015 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, a także w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie z dnia 03.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia nowych normatywów kancelaryjno-archiwalnych dla WOK, uzgodnionych i zatwierdzonych przez Archiwum Państwowe w Lublinie zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Ośrodka w Lublinie, do dnia 30.06.2019 roku:

1.przeglądu posiadanej dokumentacji i zakwalifikowania jej do odpowiedniej kategorii A lub B

2.uporządkowania dokumentacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji archiwalnej WOK

3.stosowania Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt WOK do klasyfikacji posiadanej dokumentacji

4.sporządzenia teczek, z opisaną stroną tytułową i uporządkowaną dokumentacją, osobno dla kategorii A i B

5.sporządzenia spisu spraw dla każdej teczki

6.sporządzenia wykazów zdawczo-odbiorczych spraw dla kategorii A i B, przekazywanych do archiwum Zakładowego WOK

Przypominam również, że do Archiwum Zakładowego należy przekazać akta spraw zakończonych, po możliwym, dwuletnim okresie przechowywania dokumentacji, od końca roku zamknięcia sprawy.

Pracownicy WOK:

 

Zarządzenie

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

Z dnia 03.12.2018 r.

W sprawie stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych to jest :

1. Instrukcji Kancelaryjnej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

2. Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

3. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

Na podstawie :

 1. Nowelizacji Ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 3 kwietnia 2015 r. i weszła w życie 1 listopada 2015 r.

 2. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2915 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania i brakowania dokumentacji niearchiwalnej

 3. Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Kultury z dnia 18 września 2012 r.

 4. Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury z dnia 13 listopada 2014 r.

zarządza co następuje:

& 1
Wprowadzam z dniem 03.12.2018 r.

 1. Instrukcję Kancelaryjną WOK

 2. Instrukcję o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego WOK

 3. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt WOK

& 2

Zobowiązuję Pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie do stosowania w
codziennej pracy , to jest do sporządzania dokumentacji oraz jej opracowania i przekazy-
wania do Archiwum Zakładowego normatywów kancelaryjno-archiwalnych, ze
szczególnym uwzględnieniem nadawania symboli klasyfikacyjnych na podstawie JRWA

& 3

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.12.2018 r.

 2. Traci moc wcześniej obowiązująca :

Instrukcja Kancelaryjna z 2005 roku

Instrukcja archiwalna z 2004 roku

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt z 2005 roku Zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie z dnia 10.04.2018 zostaje wycofane.
 

 

                                                                                                                                   Lublin, dn.14.11.2017 r.

 

ZARZĄDZENIE 

DYREKTORA
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA KULTURY W LUBLINIE
 

Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. poz.566) i Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz.67 z późn. zm.) zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie do przestrzegania i stosowania  w codziennej pracy obowiązujących normatywów kancelaryjno-archiwalnych  tj. Instrukcji Kancelaryjnej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz przekazania do Archiwum Zakładowego materiałów archiwalnych spraw zakończonych.

Podpisy pracowników

 

 

                                                                                                                                                                                Lublin, dn.18.04.2016 r. 

ZARZĄDZENIE

DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA KULTURY W LUBLINIE  

Zobowiązuję pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie do przestrzegania i stosowania  w codziennej pracy obowiązujących normatywów kancelaryjno-archiwalnych  tj. Instrukcji Kancelaryjnej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie pod groźbą kar porządkowych przewidzianych w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.

Podpisy pracowników

 

 

ZARZĄDZENIE 

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

z dnia 22.09.2014 r. 

Pracownicy merytoryczni

Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

w Lublinie 

Zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1396 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz.67 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie Nr 020-3/2005 roku w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej WOK z dnia 1 marca 2005 roku zobowiązuję Państwa do przekazania do Archiwum Zakładowego WOK materiałów archiwalnych do 2012 roku włącznie. Jednocześnie przypominam o przestrzeganiu Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego i sporządzaniu dokumentacji zgodnie z nią i Jednolitym Wykazem Rzeczowym Akt oraz przekazywaniu jej na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych. 

Pracownicy, którzy nie będą mogli przekazać dokumentacji do Archiwum zakładowego zobowiązani są do sporządzenia notatki, w której podadzą powody uzasadniające zwłokę i dostarczenia jej osobiście archiwiście. Termin przekazywania uporządkowanych akt upływa 30 listopada 2014 roku. 

 /Pieczęć i podpis Dyrektora/

 

 

                                                                                            Lublin, dn. 14.03.2013 r.

ZARZĄDZENIE

DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA KULTURY

W LUBLINIE 

Do pracowników merytorycznych WOK w Lublinie 

Z dniem 14.03.2013 r. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie zobowiązuje pracowników merytorycznych do  przygotowywania materiałów związanych z ich działalnością zawodową, w postaci tekstu informacyjnego i dokumentacji fotograficznej, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie internetowej WOK. Teksty należy przesyłać do  Anny Nowak lub  Anny Kistelskiej, jeśli wymagają fachowego opracowania, fotografie  do  Andrzeja Nowaka lub  Anny Nowak. Informacje obejmują wydarzenia, których organizatorem lub współorganizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, a także te imprezy, w których na zaproszenie innych instytucji uczestniczą pracownicy WOK.

                                                                                              Podpisy pracowników

 


ZARZĄDZENIE

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

z dnia 15.10.2012 r.

            Pracownicy merytoryczni

Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

Zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1396 z późn. zmianami) i par. 3 Rozporządzenia Ministra kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej kwalifikowania  oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. 167 poz. 1375) oraz Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie Nr 020-3/2005 roku w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej WOK z dnia 1 marca 2005 roku zobowiązuję Państwa do przekazania do Archiwum Zakładowego WOK materiałów archiwalnych do 2010 roku włącznie. Jednocześnie przypominam o przestrzeganiu Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego i sporządzaniu dokumentacji zgodnie z nią i Jednolitym Wykazem Rzeczowym Akt oraz przekazywaniu jej na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych.

 /Pieczęć i podpis Dyrektora 

 

 

 

 •  

 •