Archiwum

REGULAMIN XI WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU RĘKODZIEŁA - do pobrania
KARTA XI WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU RĘKODZIEŁA - do pobrania


REGULAMIN
XVII JESIENNEGO PRZEGLĄDU 
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW 2016

I
Organizatorzy:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Okręgowy w Lublinie
Współorganizatorzy:
Miejski Dom Kultury w Dęblinie
Chełmski Dom Kultury w Chełmie
Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie
Dom Kultury LSM w Lublinie
Zamojski Dom Kultury w Zamościu
II
Termin i miejsce eliminacji międzypowiatowych: 
8 października - Lublin (Dom Kultury LSM, ul. K. Wallenroda 4a) – eliminacje dla powiatów: Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łęczna, Opole Lubelskie, Parczew, Świdnik. 
15 października - Hrubieszów (Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7) – eliminacje dla powiatów: Hrubieszów, Tomaszów Lubelski. 
19 października - Zamość (Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13) – eliminacje dla powiatów: Biłgoraj, Janów Lubelski, Zamość.
22 października - Dęblin (lotnisko – Klub WSOSP, ul. Dywizjonu 303) – eliminacje dla powiatów: Biała Podlaska, Łuków, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki.
26 października - Chełm (Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia 1) – eliminacje dla powiatów: Chełm, Krasnystaw, Włodawa.
Finał odbędzie się 19 listopada w Dęblinie (lotnisko – Klub WSOSP, ul. Dywizjonu 303).

III
Założenia i cele Przeglądu:
- prezentacja dorobku artystycznego seniorów i wyłonienie najciekawszych prezentacji;
- inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej;
- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla seniorów, instruktorów i animatorów działalności kulturalnej;
- integracja społeczna niwelująca bariery izolacji społecznej i umożliwiająca czynne włączenie się w nurt życia środowiska.
Przegląd adresowany jest do seniorów z terenu województwa lubelskiego działających w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy społecznej, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i w innych środowiskach seniorskich – zarówno w zespołach artystycznych, jak i do wykonawców indywidualnych pragnących zaprezentować swoją pracę artystyczną.

IV
Kategorie występów: 
1. zespół wokalny i wokalno-instrumentalny do 10 osób, duet 
2. zespół wokalny i wokalno-instrumentalny powyżej 10 osób
3. krótka forma teatralna, krótka forma kabaretowa
4. solista – wokalista (wskazane towarzyszenie akompaniamentu)
5. recytator, autorska prezentacja własnych tekstów.
Uwagi: Każdy zespół może dodatkowo przedstawić w konkursie nie więcej niż jednego solistę lub jeden duet spośród swoich członków. 
W kategorii „prezentacja własnego tekstu” występujący przedstawia wyłącznie tekst własnego autorstwa (możliwe czytanie lub recytacja). Wystąpienie w tej kategorii jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że jest autorem prezentowanych tekstów.

V
Repertuar:
• Repertuar występów jest dowolny (nie może być powtórzony z ubiegłorocznego Przeglądu). 
Czas trwania występów:
• Wykonawcy mogą zaprezentować po dwa utwory, których łączny czas nie może przekraczać 10 minut.
• Krótkie formy teatralne i kabaretowe (może to być wybrany fragment dłuższej formy) mogą trwać do 15 minut.
Przekroczenie czasu występu powoduje dyskwalifikację uczestników.

VI

Występy będzie oceniało powołane przez organizatorów Jury, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- stopień zgodności interpretacji ze stylistyką utworu
- stronę techniczną występu (intonacja, dykcja, przekaz tekstu)
- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wykonawczych
- kulturę muzyczną i kulturę słowa
- kulturę sceniczną i reżyserię
- ogólny wyraz artystyczny.

VII

Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia dla najlepszych wykonawców w poszczególnych kategoriach. Jednocześnie zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród i do przyznania nagród pozaregulaminowych. 
VIII

Nadsyłanie zgłoszeń (z dopiskiem na kopercie lub w temacie maila: XVII JPTAS)
1) eliminacje w Lublinie i Dęblinie (do 30 września), w Chełmie (do 14 października)
Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
e-mail: a.chojnacka@onet.pl
kontakt w WOK: instr. Aleksandra Chojnacka – tel. 81 532 42 08 w. 33
2) eliminacje w Hrubieszowie (do 3 października):
Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów 
e-mail: hdk.hrubieszow@op.pl
kontakt: instr. Jolanta Głowacz – tel. 84 696 26 15
3) eliminacje w Zamościu (do 7 października):
Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość
e-mail: artyst@zdk.zamosc.pl (z dopiskiem: dla PANI FIGURY)
kontakt: instr. Katarzyna Figura – tel. 84 639 20 21 w. 42
Zgłoszenia do eliminacji w Dęblinie przyjmowane będą tylko z wypełnioną kartą wjazdu na lotnisko. 
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad regulaminu.

REGULAMIN - DO POBRANIA
KARTA ZGŁOSZENIA - DO POBRANIA
KARTA WJAZDU - DO POBRANIA 

 Zapraszamy do udziału w X edycji Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. W tym roku odbywa się on pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin. Uroczyste podsumowanie będzie miało miejsce w Galerii WOK 2 października o godz. 13.00.

REGULAMIN

1. Organizatorzy:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
  Oddział Okręgowy w Lublinie

2. Miejsce i termin:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,
ul. Dolna Panny Marii 3,  20-010 Lublin

30 września - 8 października 2014 r.

3. Założenia i cele Przeglądu:

Impreza ma charakter konkursu połączonego z pokazem prac seniorów i środowisk osób niepełnosprawnych. 
Celem Przeglądu jest:

 • prezentacja dorobku plastycznego i rękodzieła artystycznego seniorów i osób niepełnosprawnych;
 • możliwość wymiany doświadczeń seniorów i osób niepełnosprawnych w ramach amatorskiej twórczości artystycznej;
 • inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej.

4. Warunki uczestnictwa

 • w Przeglądzie mogą brać udział nieprofesjonalni twórcy indywidualni oraz grupy twórców, reprezentujący kluby seniora, oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, domy pomocy, warsztaty terapii zajęciowej i inne;
 • przedmiotem Przeglądu są wyroby dekoracyjne i użytkowe wykonane dowolną techniką (haft, gobeliny, kilimy, ceramika, malarstwo na szkle, rzeźba, kowalstwo artystyczne, wycinanki, stroiki, biżuteria itp.);
 • każda praca powinna być zaopatrzona w widoczną metryczkę zawierającą następujące dane: 
  imię i nazwisko autora (lub nazwa grupy); tytuł pracy; rok powstania; technika wykonania;
 • prace z kartami zgłoszeń należy przesłać pocztą lub doręczyć osobiście w terminie do 20 września 2014 r. na adres:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin

 • prace nadesłane na konkurs będą ocenione i  nagrodzone w dwóch kategoriach: plastyka i rękodzieło;
 • dodatkową kategorią będzie konkurs stoisk zorganizowany w dniu podsumowania Przeglądu (organizatorzy zapewniają stoiska, przygotowywanie stoisk od godz. 8.30);
 • oceny prac oraz stoisk dokona powołane przez Organizatorów jury;
 • w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody i wyróżnienia;
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

5.  Informacje dodatkowe

 • rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się w Galerii Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie (ul. Dolna Panny Marii 3) w dniu 2 października 2014 r. o godz. 13.00;
 • prace zgłoszone do konkursu będzie można odebrać z WOK w ciągu miesiąca od zakończenia Przeglądu - po tym terminie prace nieodebrane przechodzą na własność Organizatora;
 • szczegółowych informacji dotyczących Przeglądu udziela instruktor WOK Aleksandra Chojnacka

(tel. 81 532 42 08).

 

                                                                    REGULAMIN                         KARTA

                                                                    do pobrania                       do pobrania

                                

 

 

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne
    
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie zaprasza instruktorów artystycznego ruchu  seniorów oraz kierowników artystycznych zespołów seniorów na spotkanie konsultacyjne. Jego przedmiotem będzie przygotowanie i dobór repertuaru dla seniorów biorących udział w Wojewódzkim Przeglądzie Ruchu Artystycznego Seniorów (Puławy, 29-30 maja 2014 r.), a także w Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów (październik-listopad 2014 r.).

W spotkaniu wezmą udział instruktorzy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie: Aleksandra Chojnacka, Anna Kistelska i Andrzej Sar oraz prof. Iwona Sawulska (KUL).
    
Spotkanie rozpocznie się 1 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie (ul. Dolna Panny Marii 3).

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie zgłoszenia do 28 marca na adres:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
lub mailem (karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.wok.lublin.pl w zakładce RUCH SENIORSKI):  a.chojnacka@onet.pl       

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela instruktor WOK Aleksandra Chojnacka (tel. 81 532 42 08).

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 

ZGŁOSZENIE

 

Imię i nazwisko: ...................................................................................................................................

 

Adres/instytucja delegująca: ...............................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Telefon: .................................................................................................................................................

 

Adres e-mail: ........................................................................................................................................

 

Zgłaszam swój udział w spotkaniu konsultacyjnym dla instruktorów artystycznego ruchu seniorów i kierowników zespołów artystycznych seniorów w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie w dniu 1 kwietnia 2014 r.

 

 

............................ ..............................................

(data) (podpis)

 

Zgłoszenie na spotkanie

LAUREACI Z MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W TERESPOLU

 

 

Wojewódzki Ośrodek Kultury wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Okręgowy w Lublinie organizują XIV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów.

Doroczny przegląd jest adresowany do seniorów, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności artystyczne na scenie. Ma charakter konkursu na najciekawsze prezentacje artystyczne w różnych kategoriach: zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, krótkie formy teatralne i kabaretowe, wokaliści solo i w duetach, recytatorzy, prezentacje własnego tekstu.

Impreza ma na celu zintegrowanie środowisk seniorów i jest znakomitą okazją do spotkań, wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń. Co roku bierze w niej udział łącznie blisko 1000 osób.

W bieżącym roku eliminacje dla poszczególnych powiatów odbędą się kolejno w Lublinie (15.X) oraz w Chełmie (16.X), Dęblinie (19.X) i Hrubieszowie (26.X) – w tamtejszych domach kultury.

Mieszkańców Lublina zapraszamy na koncert konkursowy, który odbędzie się 15 października w Domu Kultury LSM (ul. K. Wallenroda 4a). Początek o godz. 10, wstęp wolny – zachęca Aleksandra Chojnacka z WOK.

XIV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów. Zapraszamy do udziału w XIV edycji Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów. Przegląd odbywa się co roku. Adresowany jest do seniorów, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności artystyczne na scenie. Ma charakter konkursu na najciekawsze prezentacje artystyczne w różnych kategoriach: zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, krótkie formy teatralne i kabaretowe, soliści (wokaliści), recytatorzy, prezentacja własnego tekstu. Przegląd jest znakomitą okazją do spotkania, wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń, jednocześnie służąc integracji środowiska seniorskiego województwa lubelskiego. W bieżącym roku przewidujemy następujące terminy Przeglądu: 15 października – Lublin (Dom Kultury LSM, ul. K. Wallenroda 4a) – powiaty: Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łęczna, Świdnik. 16 października – Chełm (Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia 1) – powiaty: Chełm, Krasnystaw, Włodawa. 19 października – Dęblin (lotnisko – Klub Uczelniany WSOSP, ul. Dywizjonu 303) – powiaty: Biała Podlaska, Łuków, Opole Lubelskie, Parczew, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki. 26 października – Hrubieszów (Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7) – powiaty: Biłgoraj, Hrubieszów, Janów Lubelski, Tomaszów Lubelski, Zamość. 16 listopada – Dęblin (lotnisko – Klub Uczelniany WSOSP, ul. Dywizjonu 303 ) – finał. Do pobrania regulamin Przeglądu i karta zgłoszenia oraz karta wjazdu na lotnisko - obowiązkowa dla osób występujących w Dęblinie.

 

       Regulamin XIV JPTAS    Karta uczestnictwa XIV JPTAS    Karta wjazdu na lotnisko


FINAŁ !!!

           XIV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów 

           Dęblin 16 listopada 2013 r.  

 

XIV JESIENNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW

DĘBLIN 16 LISTOPADA 2013 R.

 

Protokół

Jury w składzie:

prof. Iwona Sawulska – śpiewaczka, profesor muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

mgr Anna Kistelska – polonistka, główny instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

dr Artur Sępoch – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie 

po wysłuchaniu 40 prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Wyróżnienia

w kategorii chórów, zespołów i duetów

 1. Duet Władysława Garus i Janina Świech, Puławy
 2. Duet Aniela Kapłon i Józefa Piłat, Zamość 
 3. Kapela "Swojacy", Kraśnik
 4. Zespół "Górzanki", Werbkowice
 5. Zespół "Nadzieja", Poniatowa
 6. Zespół "Poleska Nuta", Kołacze
 7. Zespół "Puławianki", Puławy
 8. Zespół "Seniorzy", Urszulin
 9. Zespół "Świderzanki", Świderki
 10. Zespół Śpiewaczy "Moszczanianki", Ryki
 11. Zespół Wokalny "Senioritki", Lublin  

w kategorii solistów:

 1. Marianna Domino, Chełm
 2. Lila Fisz, Chełm
 3. Józefa Stasiuk, Zanowinie
 4. Edward Tulikowski, Chełm 
 5. Joanna Zawada, Lublin   

w kategorii recytatorów i prezentacji własnego tekstu:

 1. Halina Korzeniowska, Chełm
 2. Marianna Łakuta, Wierzbica
 3. Maria Pietraś, Milejów

w kategorii form teatralnych i kabaretowych:

 1. Grupa Artystyczna "Przystań", Niedrzwica Duża
 2. Stefania Banucha, Trzciniec (forma kabaretowa)

 

Nagrody:

w kategorii chórów, zespołów i duetów

 1. Chór Męski "Arion", Świdnik
 2. Chór "Wiarus", Sitno
 3. Męski Zespół "Branwiacy" z Branwi
 4. Zespół "Canto", Stary Zamość
 5. Zespół "Podzamcze", Mełgiew
 6. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy "Wesołe Gosposie", Sitaniec-Kolonia
 7. Zespół Śpiewaczy "Pelagia", Leopoldów
 8. Zespół Śpiewaczy "Sami Swoi", Kocudza 
 9. Zespół Taneczno-Wokalny "Jagódki", Żdżary
 10. Zespół Wokalny "Jesienna Róża", Dęblin

w kategorii solistów:

 1. Maria Adamczyk, Zamość
 2. Irena Dużyńska, Sitaniec
 3. Leokadia Prokopczuk, Zanowinie
 4. Andrzej Sobolewski, Sawin

w kategorii recytatorów i prezentacji własnego tekstu:

 1. Anna Wanda Góra, Werbkowice
 2. Janina Kulik, Grabowiec
 3. Krystyna Podściańska, Milejów

w kategorii form teatralnych i kabaretowych:

 1. "Sitanianie", Sitaniec  ("Zaślubiny z lubelskiej izby")
 2. Kabaret "Mimoza", Chełm

 

Ponadto przyznano Nagrody Specjalne:

Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie – Irena Dużyńska z Sitańca

Puchar Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie – Chór "Arion" ze Świdnika

Jury nominowało do XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni-Piosenki Patriotycznej -Ludowej i Tańca Ludowego Warka 2014:

Chór"Wiarus" z Sitna oraz Zespół Śpiewaczy "Pelagia" z Leopoldowa.

 

"Podajemy program Koncertu Finałowego XIV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie.

 Koncert odbędzie się w najbliższą sobotę, 16 listopada 2013 r., w Klubie Uczelnianym WSOSP (Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych) w Dęblinie – ul. Dywizjonu 303 nr 6.

                                                 

XIV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

                                                                             Dęblin 16 listopada 2013 r.

 

Koncert Finałowy - program

Rozpoczęcie 9.00

Powitanie

Koncert konkursowy zespołów  (9.15 – 11.00)

 1. Zespół Śpiewaczy "Moszczanianki", Ryki
 2. Zespół Wokalny "Jesienna Róża", Dęblin
 3. Zespół "Nadzieja", Poniatowa
 4. Zespół Śpiewaczy "Pelagia", Leopoldów
 5. Zespół "Świderzanki", Świderki
 6. Zespół Taneczno-Wokalny "Jagódki", Żdżary
 7. Zespół "Poleska Nuta", Kołacze
 8. Zespół Śpiewaczy "Sami Swoi", Kocudza 
 9. Kapela "Swojacy", Kraśnik
 10. Zespół "Seniorzy", Urszulin
 11. Męski Zespół "Branwiacy" z Branwi
 12. Zespół Wokalny "Senioritki", Lublin

 13. Konkurs form teatralnych i kabaretowych  (11.00 – 11.15)
 1. Grupa Artystyczna "Przystań", Niedrzwica Duża

 

Przerwa 11.15 – 11.30

Konkurs form teatralnych i kabaretowych  (11.30 – 11.45)

 1. Kabaret "Mimoza", Chełm  ("Na dworcu w Kielcach")

Konkurs recytatorów i prezentacji własnego tekstu  (11.45 -12.20)

 1. Maria Pietraś, Milejów – tekst własny
 2. Krystyna Podściańska, Milejów – tekst własny
 3. Halina Korzeniowska, Chełm – tekst własny
 4. Anna Wanda Góra, Werbkowice – tekst własny
 5. Janina Kulik, Grabowiec – tekst własny
 6. Marianna Łakuta, Wierzbica – recytacja
 7. Stanisława Maj, Lublin – recytacja

Koncert konkursowy solistów  (12.20 – 13.10)

22. Joanna Zawada, Lublin 

23. Marianna Domino, Chełm

24. Lila Fisz, Chełm

25. Andrzej Sobolewski, Sawin

26. Edward Tulikowski, Chełm 

27. Irena Dużyńska, Sitaniec

28. Maria Adamczyk, Zamość

29. Danuta Ślązak, Mircze

30. Leokadia Prokopczuk, Zanowinie

31. Józefa Stasiuk, Zanowinie

Konkurs form teatralnych i kabaretowych  (13.10 – 13.25)

32. Stefania Banucha, Trzciniec (forma kabaretowa)

 

Przerwa 13.30 – 14.15

Konkurs form teatralnych i kabaretowych  (14.15 – 14.30 )

 1. 33.  "Sitanianie", Sitaniec  ("Zaślubiny z lubelskiej izby")

Koncert konkursowy zespołów i duetów  (14.30 – 15.30)

34. Chór Męski "Arion", Świdnik

35. Chór "Wiarus", Sitno

36. Zespół "Canto", Stary Zamość

37. Zespół "Górzanki", Werbkowice

38. Władysława Garus i Janina Świech, Puławy

39. Aniela Kapłon i Józefa Piłat, Zamość 

40. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy "Wesołe Gosposie", Sitaniec-Kolonia

41. Zespół Śpiewaczy Klubu Złotego Wieku, Hrubieszów

42. Zespół "Podzamcze", Mełgiew

43. Zespół "Puławianki", Puławy

Zakończenie Koncertu Konkursowego (ok. 15.30)

Obrady Jury

Odczytanie protokołu, wręczenie nagród i wyróżnień

 

 

                                                     UWAGA SENIORZY !!!

Jesteśmy w trakcie eliminacji w ramach XIV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów. Koncerty konkursowe odbyły się już w Lublinie (15 października), Chełmie (16 października) i Dęblinie (19 października). Przed nami jeszcze spotkanie w Hrubieszowie, w najbliższą sobotę, 26 października. Po jego zakończeniu i podsumowaniu wszystkich wyników, podamy listę laureatów, którzy wystąpią w Finale Przeglądu - w dniu 16 listopada w Klubie WSOSP w Dęblinie.

Do pobrania: program Przeglądu w Hrubieszowie w dniu 26 października 2013 r.

XIV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Hrubieszów 26 października 2013

Program

Rozpoczęcie 10.00

Koncert konkursowy zespołów powyżej 10 osób  (10.05 – 10.45)

 1. Klub Złotego Wieku, Hrubieszów
 2. Chór Myśliwski „Knieja”, Zamość
 3. „Lotos”, Werbkowice
 4. „Nadbużanie”, Horodło 
 5. „Echo”, Mircze 
 6. „Górzanki”, Werbkowice
 7. „Huczwiańskie Echo”, Hrubieszów

Koncert konkursowy solistów, recytatorów i prezentacji własnego tekstu (10.45 – 11.00)

 1. Janina Kulik, Grabowiec – recytacja
 2. Anna Wanda Góra, Werbkowice – własny tekst
 3. Henryka Syty, Komarów-Osada – recytacja
 4. Krystyna Grobel, Hrubieszów
 5. Halina Babiarz, Hrubieszów
 6. Danuta Ślązak, Mircze – solistka
 7. Anna Wanda Góra, Werbkowice – solistka

Przerwa techniczna (11.00 – 11.05 )

Konkurs form teatralnych i kabaretowych (11.05 – 11. 20)

 1. Kabaret „Łabunianki”, Łabunie 

Koncert konkursowy zespołów powyżej 10 osób  (11.20 – 11.45)

 1. „Borowianki”, Komarów-Osada
 2. „Śniatyczanki”, Komarów-Osada  
 3. Grupa Wokalna „Gaudeamus” UTW, Zamość 
 4. „Legenda”, Komarów-Osada
 5. „Łabunianki”, Łabunie

Przerwa 11.45 – 12.00

Konkurs form teatralnych i kabaretowych  (12.00 – 12.15)

 1. Kabaret „Sitanianie” 

Koncert konkursowy duetów i solistów  (12.15 – 12.50)

 1. Aniela Kapłon i Józefa Piłat, Zamość
 2. Halina Molas, Stary Zamość
 3. Maria Adamczyk, Zamość
 4. Aniela Kapłon, Zamość
 5. Halina Bosiak, Sitaniec-Kolonia
 6. Maria Pasieczna, Tomaszów Lubelski
 7. Władysława Kalinowska, Frampol
 8. Irena Dużyńska, Sitaniec

Przerwa 12.50 – 13.00

Konkurs form teatralnych i kabaretowych  (13.00 – 13.15)

 1. Zespół Teatralno-Kabaretowy Klubu Seniora, Frampol

Koncert konkursowy zespołów powyżej 10 osób (13.15 – 13.50)  

 1. “Starsza Paka z Okrąglaka”, Zamość
 2. „Canto”, Stary Zamość   
 3. „Wesołe Gosposie”, Sitaniec-Kolonia 
 4. „Sonata”, Tomaszów Lubelski
 5. „Sitanianie”, Sitaniec
 6. Chór Klubu Seniora, Frampol

Przerwa 13.50 – 14.30

Konkurs form teatralnych i kabaretowych (14.30 – 15.00)

 1. Grupa Teatralna Klubu Seniora, Modliborzyce
 2. Kabaret „Bez Maski”, Mokre

Koncert konkursowy zespołów (15.00 – 16.00)

 1. Chór „Wiarus”, Sitno
 2. "Srebrne Świerki", Wołajowice
 3. „Udryczanki”, Udrycze  
 4. „Branwiacy”, Branew
 5. „Sami Swoi”, Kocudza
 6. „Roztoczanki”, Branew

Zakończenie ok. 16.00

Informacja dla uczestników:

Szanowni Państwo!

W związku z dużą ilością punktów programu, uczestnicy proszeni są o prezentację jednego z przygotowanych utworów.  

 

Lublin, 28.10.2013 r.

Finaliści XIV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów

 

            Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie informuje, że do finału XIV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów, po przeprowadzeniu eliminacji w Lublinie (15 października), Chełmie (16 października), Dęblinie (19 października) oraz Hrubieszowie (26 października), zakwalifikowano następujących wykonawców:

 

Eliminacje w Lublinie:

 1. Chór Męski "Arion", Świdnik
 2. Kapela "Swojacy", Kraśnik
 3. Zespół "Podzamcze", Mełgiew
 4. Zespół "Poleska Nuta", Kołacze
 5. Zespół Wokalny "Senioritki", Lublin
 6. Grupa Artystyczna "Przystań", Niedrzwica Duża – forma teatralno-kabaretowa
 7. tefania Banucha, Trzciniec – forma kabaretowa
 8. Stanisława Maj, Lublin – recytacja
 9. Maria Pietraś, Milejów – tekst własny
 10. Krystyna Podściańska, Milejów – tekst własny
 11. Joanna Zawada, Lublin – solistka

Eliminacje w Chełmie:

 1. Kabaret "Mimoza", Chełm
 2. Zespół "Seniorzy", Urszulin
 3. Marianna Domino, Chełm – solistka
 4. Lila Fisz, Chełm – solistka
 5. Halina Korzeniowska, Chełm – tekst własny
 6. Marianna Łakuta, Wierzbica – recytacja
 7. Leokadia Prokopczuk, Zanowinie – solistka
 8. Andrzej Sobolewski, Sawin – solista
 9. Józefa Stasiuk, Zanowinie – solistka
 10. Edward Tulikowski, Chełm - solista

Eliminacje w Dęblinie:

 1. Zespół "Jagódki", Żdżary
 2. Zespół "Jesienna Róża", Dęblin
 3. Zespół "Moszczanianki", Ryki
 4. Zespół "Nadzieja", Poniatowa
 5. Zespół "Pelagia", Leopoldów
 6. Zespół "Puławianki", Puławy
 7. Zespół "Świderzanki", Świderki
 8. Władysława Garus i Janina Świech, Puławy – duet

Eliminacje w Hrubieszowie:

 1. Chór "Wiarus", Sitno (Centrum Kultury w Sitnie)
 2. Męski Zespół "Branwiacy" z Branwi (GOK w Dzwoli z/s w Kocudzy Drugiej)
 3. Zespół "Canto", Stary Zamość (GOK w Starym Zamościu)
 4. Zespół "Górzanki", Werbkowice (GOK w Werbkowicach)
 5. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy "Wesołe Gosposie" przy Klubie Seniorów, Sitaniec-Kolonia (Urząd Gminy Zamość)
 6. Zespół Śpiewaczy Klubu Złotego Wieku, Hrubieszów (HDK)
 7. Zespół Śpiewaczy "Sami Swoi" przy Klubie Seniora w Kocudzy (GOK w Dzwoli z/s w Kocudzy Drugiej)
 8. "Sitanianie", Sitaniec (Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość) – jako forma teatralna (widowisko "Zaślubiny z lubelskiej izby")
 9. Maria Adamczyk, Zamość (Klub Seniora "Złoty Wiek" przy Sp. Mieszk. im. J. Zamoyskiego w Zamościu) – solistka
 10. Irena Dużyńska, Sitaniec (Ośrodek Promocji,Turystyki i Sportu Gminy Zamość) – solistka
 11. Anna Wanda Góra, Werbkowice – tekst własny
 12. Aniela Kapłon i Józefa Piłat, Zamość (Klub Seniora "Złoty Wiek" przy Sp. Mieszk. im. J. Zamoyskiego w Zamościu) – duet
 13. Janina Kulik, Grabowiec (GOK w Grabowcu) – tekst własny
 14. Danuta Ślązak, Mircze (GOK w Mirczu) – solistka

Finał XIV Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów odbędzie się w Dęblinie, w dniu 16 listopada 2013 r. (Klub Uczelniany WSOSP, ul. Dywizjonu 303 nr 6 ).

W Finale przewidziane jest wykonanie jednego utworu wskazanego przez Jury.

UWAGA: Wszystkich finalistów prosimy o przesłanie następujących danych: lista osób przyjeżdżających na Przegląd (imiona i nazwiska) oraz marka i numer rejestracyjny pojazdu  na adres:

Miejski Dom Kultury w Dęblinie

ul. 15 PP Wilków 32b

08-530 Dęblin

fax: (0-81) 883-07-68

e-mail:  mdkdeblin@op.pl       

Przesłanie listy konieczne jest do uzyskania zgody na wjazd na lotnisko.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy nominowanym do Finału!

Organizatorzy

Kiermasz świąteczny

Jeżeli szukają Państwo wyjątkowego, niepowtarzalnego prezentu świątecznego, zachęcamy do odwiedzenia Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie w dniu 5 grudnia (czwartek) 2013 roku.

Zapraszamy na przedświąteczny kiermasz rękodzieła artystycznego. Będzie zorganizowany w dniu podsumowania IX Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. Artyści zaprezentują różne wyroby dekoracyjne i użytkowe wykonane rozmaitymi technikami (malarstwo, haft, ceramika, kilimy, rzeźba, wycinanki, stroiki, biżuteria, ozdoby świąteczne itp.) Jest to znakomita okazja do znalezienia prezentu świątecznego, a także inspiracja do samodzielnego wykonania bożonarodzeniowych (i nie tylko) dekoracji.

Serdecznie zapraszamy do WOK w godzinach 10.00 – 16.00.


ZAPROSZENIE !!!

"Zapraszamy do udziału w IX edycji Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród oraz wyróżnień nastąpi w dniu 5 grudnia 2013 r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie. W dniu tym zorganizowany będzie również konkurs stoisk i kiermasz, na który zapraszamy gości od godz. 10.00.

Regulamin 

1. Organizatorzy:

 • Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie

2. Miejsce i termin:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
5 grudnia 2013 r.

3. Założenia i cele Przeglądu:

Impreza ma charakter konkursu połączonego z pokazem prac seniorów i środowisk osób niepełnosprawnych. 
Celem Przeglądu jest:

 • prezentacja dorobku plastycznego i rękodzieła artystycznego seniorów i osób niepełnosprawnych;
 • możliwość wymiany doświadczeń seniorów i osób niepełnosprawnych w ramach amatorskiej twórczości artystycznej;
 • inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej.

4. Warunki uczestnictwa

 • w Przeglądzie mogą brać udział nieprofesjonalni twórcy indywidualni oraz grupy twórców, reprezentując kluby seniora, oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, domy pomocy, warsztaty terapii zajęciowej i inne;
 • przedmiotem Przeglądu są wyroby dekoracyjne i użytkowe wykonane dowolną techniką (haft, gobeliny, kilimy, ceramika, malarstwo na szkle, rzeźba, kowalstwo artystyczne, wycinanki, stroiki, biżuteria itp.);
 • każda praca powinna być zaopatrzona w widoczną metryczkę zawierającą następujące dane: 
  imię i nazwisko autora (lub nazwa grupy); tytuł pracy; rok powstania; technika wykonania;
 • prace z kartami zgłoszeń należy przesłać pocztą lub doręczyć osobiście w terminie do 2 grudnia 2013 r. na adres:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin

 • prace nadesłane na konkurs będą ocenione i  nagrodzone w dwóch kategoriach: plastyka i rękodzieło;
 • dodatkową kategorią będzie konkurs stoisk zorganizowany w dniu podsumowania Przeglądu (organizatorzy zapewniają stoiska, przygotowywanie stoisk od godz. 8.00);
 • oceny prac oraz stoisk dokona powołane przez Organizatorów jury;
 • w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody i wyróżnienia;
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

5.  Informacje dodatkowe

 • rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie werdyktu powołanego przez Organizatorów jury nastąpi w dniu 5 grudnia 2013 r. w Galerii Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie (ul. Dolna Panny Marii 3);
 • prace zgłoszone do konkursu będzie można odebrać z Wok po 6 stycznia 2014 r. - prace nieodebrane  w ciągu miesiąca po tym terminie przechodzą na własność Organizatora;
 • szczegółowych informacji dotyczących Przeglądu udziela instruktor WOK Aleksandra Chojnacka

(tel. 81 532 42 08).

IX  Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej 
Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

Lublin, 5 grudnia 2013 r.

 

KARTA UCZESTNICTWA

1. Imię i nazwisko lub nazwa grupy (oraz imiona i nazwiska jej członków)

……………………………………………………………………………………............………...……………………………...............……………………………………………………...……….………...............................................................................................................................................

2.  Kontakt (adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail)  ………………………………………………....……………………………………………..…….………………………………………………………………..................………....……………….

     ...........................................................................................................................................................

……………………………………………………………..................………....………………….

3. Nazwa i adres instytucji patronującej ………………………………….........……………………..

     ……………………………………………………………….......…….…………………….……..

     …………………………………………………………………........……………………….……..

5. Imię i nazwisko instruktora ………………………………….........………………………….…….

6. Powiat ………………………………………………………….……......……………………..…...

7. Spis prac: tytuł – technika – rok powstania (w sumie sztuk: ................)

1)      ……………………………………….......………….………………………………………..

2)      ………………………………………….......…….…………………………………………..

3)      …..……………………………………….........………………………………………………

8. Stoisko: TAK – NIE (niepotrzebne skreślić) – podać liczbę osób przy stoisku ..................

9. Dodatkowe informacje (można wpisać na odwrocie karty)

 

 

            …………………….                                                                                     ………………………………………………..

                                               Data                                                                                                     Podpis zgłaszającego / pieczęć instytucji delegującej

 

Protokół z posiedzenia jury XV Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów ,,ARS 2012” 
15-16 maja 2012 roku

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

Jury w składzie: Anna Kistelska – Wojewódzki Ośrodek Kultury w LublinieEwa Rząsa – Miejski Dom Kultury w Dęblinie, Andrzej Sar – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Renata Siedlaczek – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, po wysłuchaniu w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” w Puławach w dniach 15-16 maja 2012 roku 57 podmiotów wykonawczych postanowiło nominować do XV Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów ,,ARS 2012” w Bydgoszczy następujących wykonawców:

w kategorii zespołów: Zespół „Senioritki”, Lublin, Zespół „Podzamcze”, Mełgiew

w kategorii form teatralnych: Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy „Lewkowianie”, Biała Podlaska

w kategorii form kabaretowych: Kabaret „Jarzębinki”, Trzciniec – forma zespołowa, Zofia Mitrut, Lublin – forma indywidualna

w kategorii duetów: Aniela Kapłon i Józefa Piłat, Zamość, Duet „JA przez krótkie 'i' czyli Irena i Andrzej”, Sitaniec

w kategorii solistów: Stefania Banucha, Trzciniec, Alicja Sosnowska-Alliet, Puławy

w kategorii recytatorów: Alicja Sosnowska-Alliet, Puławy

Jury i organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim wykonawcom i ich instruktorom za udział w Przeglądzie i gratulują nominowanym do XV Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów w Bydgoszczy. Wszystkim życzymy satysfakcji z dalszej pracy i wielu sukcesów artystycznych.

Finaliści XIII Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów

Protokół z posiedzenia jury XV Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów ,,ARS 2012” 

15-16 maja 2012 roku

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

Jury w składzie: Anna Kistelska – Wojewódzki Ośrodek Kultury w LublinieEwa Rząsa – Miejski Dom Kultury w Dęblinie, Andrzej Sar – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Renata Siedlaczek – Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, po wysłuchaniu w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” w Puławach w dniach 15-16 maja 2012 roku 57 podmiotów wykonawczych postanowiło nominować do XV Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów ,,ARS 2012” w Bydgoszczy następujących wykonawców:

w kategorii zespołów: Zespół „Senioritki”, Lublin, Zespół „Podzamcze”, Mełgiew

w kategorii form teatralnych: Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy „Lewkowianie”, Biała Podlaska

w kategorii form kabaretowych: Kabaret „Jarzębinki”, Trzciniec – forma zespołowa, Zofia Mitrut, Lublin – forma indywidualna

w kategorii duetów: Aniela Kapłon i Józefa Piłat, Zamość, Duet „JA przez krótkie 'i' czyli Irena i Andrzej”, Sitaniec

w kategorii solistów: Stefania Banucha, Trzciniec, Alicja Sosnowska-Alliet, Puławy

w kategorii recytatorów: Alicja Sosnowska-Alliet, Puławy

Jury i organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim wykonawcom i ich instruktorom za udział w Przeglądzie i gratulują nominowanym do XV Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów w Bydgoszczy. Wszystkim życzymy satysfakcji z dalszej pracy i wielu sukcesów artystycznych.

 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie informuje, że do finału XIII Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów, po przeprowadzeniu eliminacji w Lublinie (22 września), Chełmie (9 października), Dęblinie (20 października) oraz Hrubieszowie (27 października), zakwalifikowano następujących wykonawców (w poszczególnych kategoriach kolejność alfabetyczna):

 

w kategorii zespołów i chórów:

 1. Chór „Arion", Świdnik
 2. Chór Myśliwski „Knieja", Zamość
 3. Chór „Sitanianie", Sitaniec
 4. Chór „Tercja", Świdnik
 5. Grupa Wokalna „Gaudeamus", Zamość
 6. Zespół Biesiadny „Zapłocianki", Milejów
 7. Zespół „Górzanki", Werbkowice
 8. Zespół „Jarzębinki”, Żmudź
 9. Zespół Klubu Seniora „Mimoza”, Chełm
 10. Zespół „Poleska Nuta”, Kołacze
 11. Zespół „Seniorki”, Dubeczno
 12. Zespół „Udryczanki", Stary Zamość 
 13. Zespół „Wesołe Gosposie", Sitaniec
 14. Zespół „Złota Jesień", Włodawa
 15. Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora „Złoty Wiek", Hrubieszów
 16. Zespół Śpiewaczy „Pelagia", Leopoldów
 17. Zespół Śpiewaczy „Śniatyczanki" z kapelą, Komarów-Osada
 18. Zespół Wokalny „Jesienna Róża", Dęblin
 19. Zespół Wokalny „Pogranicze", Przewodów
 20. Zespół Wokalny „Puławianki", Puławy
 21. Zespół Wokalny „Senioritki", Lublin
 22. Zespół Wokalny „Zalesianki", Łuków

w kategorii duetów i solistów:

 1. Duet „JA przez krótkie i", Sitaniec
 2. Jadwiga i Ryszard Granica, Włodawa
 3. Janina i Józef Zielińscy, Hańsk
 4. Władysława Garus i Janina Świech
 5. Stefania Banucha, Trzciniec
 6. Halina Bosiak, Sitaniec
 7. Janina Jatczak, Chełm
 8. Zofia Mitrut, Lublin
 9. Waldemar Mazurek, Tomaszów Lubelski
 10. Alicja Sosnowska, Puławy

w kategorii recytatorów i prezentacji własnego tekstu:

 1. Teresa Adamczyk, Chełm
 2. Wanda Góra, Gozdów
 3. Barbara Kołodziejczuk, Sitaniec
 4. Maria Palenik-Pietruszka, Chełm
 5. Kazimiera Pawluk, Hanna
 6. Alicja Sosnowska, Puławy

w kategorii form teatralnych i kabaretowych:

 1. Amatorski Teatr Towarzyski, Lublin
 2. Kabaret „Jarzębinki", Trzciniec
 3. Zespół Teatralny Klubu Seniora, Horodło
 4. Zespół Teatralny z Sitna

Finał XIII Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów odbędzie się w Dęblinie, w dniu 17 listopada 2012 r. (sala kina „Błękit”, lotnisko). Rozpoczęcie o godz. 9.00

Wszystkich finalistów prosimy o przygotowanie listy osób przyjeżdżających na Przegląd (należy podać imiona i nazwiska, a także w miarę możliwości dane samochodu – marka i numer rejestracyjny) oraz przesłanie jej do 2 listopada na adres:

Miejski Dom Kultury w Dęblinie  
ul. 15 PP Wilków 32b  
08-530 Dęblin

lub fax: (81) 883-07-68  
e-mail: mdkdeblin@op.pl       

Przesłanie wypełnionej karty konieczne jest do uzyskania zgody na wjazd na lotnisko.

PROGRAM KONCERTU FINAŁOWEGO        

Rozpoczęcie godz. 9.00                            

Koncert konkursowy zespołów powyżej 10 osób: 9.10-9.30

1. Zespół Wokalny "Puławianki", Puławy
2. Zespół Wokalny "Senioritki", Lublin 
3. Zespół Wokalny "Jesienna Róża", Dęblin

Koncert konkursowy zespołów do 10 osób i duetów: 9.30-10.10
4. Zespół Śpiewaczy "Pelagia", Leopoldów 
5. Duet Władysława Garus i Janina Świech, Puławy
6. Zespół Biesiadny "Zapłocianki", Milejów 
7. Zespół Wokalny "Zalesianki", Łuków 
8. Zespół "Jarzębinki", Żmudź 
9. Zespół "Poleska Nuta", Kołacze 
10. Zespół "Seniorki", Dubeczno 
11. Zespół "Górzanki", Werbkowice

Konkurs form teatralnych i kabaretowych: 10.15-10.30
12. Kabaret "Jarzębinki", Trzciniec

Koncert konkursowy solistów: 10.30-11.00
13. Zofia Mitrut, Lublin 
14. Alicja Sosnowska, Puławy
15. Janina Jatczak, Chełm 
16. Waldemar Mazurek, Tomaszów Lubelski 
17. Halina Bosiak, Sitaniec 
18. Stefania Banucha, Trzciniec

Konkurs recytatorów i prezentacji własnego tekstu: 11.00-11.30
19. Wanda Góra, Gozdów
20. Teresa Adamczyk, Chełm 
21. Barbara Kołodziejczuk, Sitaniec 
22. Maria Palenik-Pietruszka, Chełm 
23. Kazimiera Pawluk, Hanna 
24. Alicja Sosnowska, Puławy

Konkurs form teatralnych i kabaretowych: 11.40-12.00
25. Zespół Teatralny z Sitna

Koncert konkursowy zespołów do 10 osób i duetów: 12.00-12.20
26. Jadwiga i Ryszard Granica, Włodawa
27. Janina i Józef Zielińscy, Hańsk 
28. Duet "JA przez krótkie i", Sitaniec 
29. Zespół Wokalny "Pogranicze", Przewodów

Konkurs form teatralnych i kabaretowych: 12.30-12.45
30. Amatorski Teatr Towarzyski, Lublin

Przerwa 12.45-13.45

Koncert konkursowy zespołów pow. 10 osób: 13.45-14.45
31. Zespół Klubu Seniora "Mimoza", Chełm 
32. Zespół "Wesołe Gosposie", Kolonia Sitaniec 
33. Grupa Wokalna "Gaudeamus", Zamość 
34. Zespół "Złota Jesień", Włodawa 
35. Chór "Sitanianie", Sitaniec 
36. Chór "Tercja", Świdnik 
37. Chór Myśliwski "Knieja", Zamość 
38. Chór "Arion", Świdnik 
39. Zespół "Udryczanki", Stary Zamość 
40. Zespół Śpiewaczy "Śniatyczanki" z kapelą, Komarów-Osada 
41. Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora "Złoty Wiek", Hrubieszów

Konkurs form teatralnych i kabaretowych: 14.45-15.00
42. Zespół Teatralny Klubu Seniora, Horodło

Zakończenie koncertu konkursowego
Obrady jury
Odczytanie protokołu, wręczenie nagród i wyróżnień

PROTOKÓŁ     

Jury w składzie:                                                                                       

prof. Iwona Sawulska – śpiewaczka, profesor muzykologii KUL
mgr Anna Kistelska – polonistka, główny instruktor WOK w Lublinie
mgr Michał Pastuszak – instruktor teatralny Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie 

Po wysłuchaniu 37 prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienia:  
w kategorii chórów, zespołów i duetów  

 1. Chór Myśliwski „Knieja” z Zamościa
 2. Duet Jadwiga i Ryszard Granicowie z Włodawy
 3. Grupa Wokalna "Gaudeamus" z Zamościa
 4. Zespół „Jarzębinki” ze Żmudzi
 5. Zespół „Seniorki” z Dubeczna
 6. Zespół „Udryczanki” ze Starego Zamościa
 7. Zespół „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec
 8. Zespół Biesiadny „Zapłocianki” z Milejowa
 9. Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora „Złoty Wiek” z Hrubieszowa
 10. Zespół Śpiewaczy "Pelagia" z Leopoldowa
 11. Zespół Śpiewaczy „Śniatyczanki” z z kapelą z Komarowa Osady
 12. Zespół Wokalny „Jesienna Róża” z Dęblina
 13. Zespół Wokalny „Puławianki” z Puław
 14. Zespół Wokalny „Senioritki” z Lublina
 15. Zespół Wokalny „Zalesianki” z Łukowa


w kategorii solistów:  

 1. Stefania Banucha z Trzcińca
 2. Halina Bosiak z Kolonii Sitaniec
 3. Janina Jatczak z Chełma
 4. Waldemar Mazurek z Tomaszowa Lubelskiego


w kategorii recytatorów i prezentacji własnego tekstu:  

 1. Barbara Kołodziejczuk z Sitańca
  Alicja Sosnowska z Puław


w kategorii form teatralnych i kabaretowych:  

 1. Amatorski Teatr Towarzyski z Lublina
 2. Kabaret „Jarzębinki” z Trzcińca
 3. Zespół Teatralny Klubu Seniora z Horodła


Nagrody:  
w kategorii zespołów i duetów

 1. Chór „Arion” ze Świdnika
 2. Chór „Sitanianie” z Sitańca
 3. Chór „Tercja” ze Świdnika
 4. Duet „JA przez krótkie czyli Irena i Andrzej” z Sitańca
 5. Duet Władysława Garus i Janina Świech z Puław
 6. Duet Janina i Józef Zielińscy z Hańska
 7. Zespół „Górzanki” z Werbkowic
 8. Zespół „Poleska Nuta” z Kołacz
 9. Zespół Wokalny „Pogranicze” z Przewodowa  


w kategorii solistów:

 1. Zofia Mitrut z Lublina
 2. Alicja Sosnowska z Puław  


w kategorii recytatorów i prezentacji własnego tekstu:

 1. Wanda Góra z Gozdowa  


w kategorii form teatralnych i kabaretowych:

 1. Zespół Teatralny z Sitna


Ponadto przyznano Nagrody Specjalne:
Nagroda Burmistrza Miasta Dęblin - Zespół Teatralny z Sitna  

Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie - Wanda Góra z Gozdowa (w kategorii: recytacja własnego tekstu)  

Puchar Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie - Zespół Wokalny „Jesienna Róża” z Dęblina (za krzewienie kultury na Lubelszczyźnie).
 


Zakończył się XIII Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów. Finał odbył się w sobotę, 17 listopada, w Klubie Uczelnianym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Poprzedziły go eliminacje, które rozpoczęły się już we wrześniu i kolejno miały miejsce:

w Lublinie – Dom Kultury LSM, 22 września;  w Chełmie – Klub Garnizonowy, 9 października; w

Dęblinie – Klub Uczelniany WSOSP, 20 października i w Hrubieszowie – Hrubieszowski Dom Kultury, 27 października. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tym roku eliminacje odbyły się również w Lublinie, a także w Chełmie – mimo trwającego remontu Chełmskiego Domu Kultury (dzięki pomocy chełmskich seniorów gościnnie przyjął nas Klub Garnizonowy w Chełmie).

            W eliminacjach wzięło udział około 950 osób. Najliczniejszą grupę, jak zawsze, stanowiły zespoły wokalne, poza nimi zaprezentowały się zespoły teatralne i kabaretowe, chóry, a także soliści, duety, recytatorzy i osoby prezentujące własne teksty. Spośród nich wyłoniono finalistów - 42 podmioty (około 370 wykonawców).

            Koncert Finałowy rozpoczął się w Klubie Uczelnianym WSOSP w Dęblinie o godz. 9.00. Zebranych powitali Organizatorzy: Prezes Polskiego Związku Emerytów,  Rencistów i Inwalidów,  Oddział Okręgowy w Lublinie – Alina Gucma, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie –   Agata Osika-Kucharska i Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie –  Artur Sępoch, a także przedstawiciele lokalnych władz. Prezentacje konkursowe oceniało jury w składzie: Iwona Sawulska – śpiewaczka, muzykolog, wykładowca KUL, Anna Kistelska –  polonistka, główny instruktor WOK i Michał Pastuszak – muzyk, instruktor teatralny MDK). Po zakończeniu części konkursowej (ok. godz. 15.00), jury udało się na obrady, a w holu Klubu rozpoczęła się zabawa dla wszystkich uczestników i gości.

            Po długich obradach jury ustaliło werdykt i wszystkich zebranych zaproszono ponownie do sali widowiskowej na ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagród, wyróżnień i dyplomów.

Poza nagrodami i wyróżnieniami wyszczególnionymi w protokole Przeglądu, wręczono także nagrody Starosty Powiatu Ryckiego: 

- Chórowi „Arion” ze Świdnika,

- Chórowi „Sitanianie” z Sitańca,

- Chórowi „Tercja” ze Świdnika,

- Zespołowi „Górzanki” z Werbkowic,

- Zespołowi „Poleska nuta” z Kołacz,

- Zespołowi Wokalnemu „Pogranicze” z Przewodowa.

oraz nagrody Burmistrza Miasta Dęblin Stanisława Włodarczyka dla  następujących instruktorów:

  Pana Andrzeja Rotmańskiego z Puław,

- Pana Andrzeja Tomali z Kołacz, 

- Pana Wiesława Majewskiego z Werbkowic,

- Pana Michała Matrasa z Puław,

- Pana Andrzeja Koska z Sitna,

- Pana Jerzego Wróblewskiego z Hrubieszowa, 

- Pani Ireny Dużyńskiej z Sitańca, 

- Pana Bogdana Lipińskiego ze Świdnika, 

- Pani Magdaleny Celińskiej ze Świdnika.

Na pożegnanie organizatorzy zaprosili wszystkich zebranych do Dęblina w przyszłym roku – na kolejny Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów.

Zatem – DO ZOBACZENIA ZA ROK!