Archiwum Festiwalu

 

CELEM FESTIWALU
jest przegląd, ochrona i dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego, a także popularyzacja i ożywianie tych tradycji w społeczeństwie. 
Festiwal ma charakter konkursu.


UCZESTNICY
W konkursie mogą wziąć udział:
– kapele ludowe, których skład i repertuar winien być zgodny z tradycyjnymi wzorami danego regionu; bez udziału solistów-śpiewaków,
– soliści-instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach, jak: skrzypce, złóbcoki, mazanki, cymbały, dudy, gajdy, kozioł, trombita, ligawka, bazuna, heligonka, harmonia (z wyłączeniem akordeonu), różnego rodzaju fujarki, piszczałki, inne instrumenty i narzędzia muzyczne, 
– soliści-śpiewacy bez równoczesnego towarzyszenia instrumentalnego,
– zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentalnego.
Ze względu na zanikanie niektórych gatunków folkloru zachęca się solistów i zespoły śpiewacze do szerszego uwzględnienia w repertuarze pieśni obrzędowych okresu Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy oraz sobótkowych, żniwnych, dożynkowych, weselnych, chrzcinowych. Ponadto pieśni o tematyce miłosnej, rodzinnej, pieśni komiczne oraz pasterskie, rekruckie i ballady. 
Sugeruje się by w programie występu znalazły się pieśni zróżnicowane gatunkowo.
W ramach konkursu kapele i instrumentaliści powinni wykonać cztery utwory, śpiewacy i zespoły śpiewacze po trzy krótsze lub dwa dłuższe utwory, tak dobrane, by cały występ trwał najwyżej 10 minut.

Konkurs „Duży – Mały”
to prezentacja przez dzieci i młodzież tradycji instrumentalnych i wokalnych bezpośrednio przejętych od swoich mistrzów (instrumentalistów, śpiewaków ludowych). Celem konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do kontynuacji muzykowania i śpiewania zgodnego z tradycją regionu. 
W ramach konkursu „uczniowie” wykonują po dwa utwory (kapele i soliści-instrumentaliści). 
Soliści-śpiewacy i grupy śpiewacze wykonują również po dwa utwory. 
Jeżeli mistrzyni-śpiewaczka prezentuje więcej niż jednego ucznia, prosimy traktować tych uczniów jako grupę śpiewającą. Każda pozycja prezentowanego repertuaru powinna być rozpoczęta przez mistrza i kontynuowana przez ucznia. Jest to konkurs dla ucznia, a nie mistrza. Mistrz-instrumentalista może zaprezentować dwóch uczniów (lub dwie pary). Kryteria oceny są takie same jak w konkursie głównym.

KONKURS FOLKLORU REKONSTRUOWANEGO 
skierowany jest do wykonawców (solistów jak i grup wykonawczych), którzy przyswoili repertuar lokalny w nie bezpośrednim przekazie lub inną drogą, odmienną niż tradycyjna. Rekrutacja do tej kategorii następuje na podstawie przesłanych propozycji wyłonionych w konkursach – eliminacjach regionalnych oraz na podstawie przysłanych na adres organizatora nagrań demo (gdyż nie wszyscy uczestnicy mogą mieć możliwość przystąpienia do eliminacji odbywających się w poszczególnych województwach). Ostateczną selekcję i decyzję o zakwalifikowaniu podejmie organizator w porozumieniu z Radą Artystyczną.
Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatora Festiwalu. 
Jury ocenia typowość repertuaru – jego zgodność z tradycją danego regionu, charakterystyczny sposób i styl wykonania, cechy gwarowe pieśni oraz poziom artystyczny prezentacji.
Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Laureatom Festiwalu przyznane będą nagrody finansowe w wysokości zależnej od posiadanych środków finansowych.
Organizatorzy i Jury zachęcają do występowania w stroju ludowym w czasie prezentacji konkursowych, jak również w czasie całego pobytu na Festiwalu. Podkreślamy, że konieczne jest zachowanie zgodności stroju z tradycją regionu. Przy braku tradycyjnych strojów możliwe jest występowanie na estradzie w zwyczajnym ubraniu.
Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są także do innych niż konkursowe występów w miejscu i w czasie wskazanym przez organizatorów. 
Nagrodzeni obowiązani są również do udziału w koncercie laureatów i wykonania nagrodzonego repertuaru.

Uczestników Festiwalu zgłaszają właściwe terenowo Wojewódzkie Ośrodki Kultury oraz inne instytucje pełniące rolę regionalnych i ponadregionalnych, jednocześnie prosimy o przesłanie protokołu z eliminacji kwalifikujących.

W zgłoszeniu należy podać pełną informację o wykonawcach (wiek, miejsce urodzenia, zamieszkania, dotychczasowa działalność artystyczna, rola w jakiej wykonawca wystąpi na Festiwalu – instrument solo, śpiew solowy, w kapeli, w zespole śpiewaczym) i repertuar do prezentacji w konkursie.
Z każdego województwa – ośrodka przeprowadzającego eliminacje regionalne w danym województwie, może wziąć udział jedna kapela, zespół śpiewaczy (liczący nie więcej niż kilkanaście osób), dwóch solistów (śpiewak, instrumentalista) oraz jeden uczestnik (solista, kapela lub zespół) w kategorii folkloru rekonstruowanego.
Każdy uczestnik konkursu może wystąpić tylko w jednej kategorii. Zastrzeżenie to nie dotyczy konkursu „Duży – Mały”.
W koncertach konkursowych nie mogą brać udziału laureaci nagród z lat 2012 i 2013 – instrumentaliści i kapele, bez względu na kategorię (instrumentalista-solista nie może wystąpić jako prymista w kapeli, zaś prymista jako solista).
Okres karencji dla nagrodzonych zespołów śpiewaczych i solistów śpiewaków obejmuje trzy lata: 2011, 2012 i 2013.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej decyzji w zakwalifikowaniu zgłaszanych uczestników, o czym poinformują pismem potwierdzającym przyjęcie do udziału w Festiwalu.
Zgłoszenia (na załączonej karcie) należy przesłać do dnia 3 czerwca 2014 roku. 
Organizatorzy przewidują akredytację w wysokości 90 zł / dobę, w ramach której zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie.

Uwaga!
Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystania prezentacji konkursowych (bez wypłacania honorariów) w radio i telewizji oraz realizacji nagrań i różnorodnych publikacji dokumentacyjnych, promujących i popularyzujących Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych.

REGULAMIN FESTIWALU                       KARTA UCZESTNICTWA

Ogólnopolskie Seminarium Folklorystyczne

„FESTIWAL KAZIMIERSKI WOBEC TRADYCJI KOLBERGOWSKIEJ”

26 czerwca 2014 r., Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 19

16.30 – otwarcie seminarium, przywitanie uczestników – prowadzenie seminarium

            prof. dr hab. Jan Adamowski (UMCS)

16.45 – dr Justyna Górska-Streicher (kierownik Działu Kultury Wsi Muzeum Wsi Radomskiej)

           „Rola Muzeum biograficznego w Przysusze w popularyzacji idei i dzieła Oskara Kolberga”

17.15 – dr Ewa Antyborzec (Instytut im. O. Kolberga z Poznaniu)

           „Od rękopisu do smartfona”

17.45 – przerwa kawowa

18.15 – prof. dr hab. Zbigniew Przerembski (Instytut Sztuki PAN)

          „Nowy Kolberg – Polska pieśń i muzyka ludowa: źródła i materiały”

18.45– prezentacja filmów z archiwum WFO w Łodzi oraz IS PAN przedstawiających  dokumentację folkloru

         – otwarta dyskusja

         – podsumowanie i zakończenie.

 

Podczas seminarium i w niedzielę zaprezentujemy fragmenty filmów w ramach tematu o kontynuatorach pracy Jadwigi i Mariana Sobieskich i "współczesnych Kolbergach":
1. W poszukiwaniu tradycji minionego czasu - film dok. o dr Grażynie Władysławie Dąbrowskiej - etnografie, etnochoreologu i choreografie
2. Powrót w Bieszczady - film dok. o Annie Szałaśnej - etnomuzykologu.
Twórcami filmów są: Jacek Jackowski i Maria Szymańska-Ilnata - Instytut Sztuki PAN/Stowarzyszenie Liber Pro Arte.
Oprócz tego pokażemy także filmy z 1936 r.- z archiwum WFDiF:
"Kujawiak" reż. Eugeniusz Cękalski
"Wesele w Wielkopolsce" reż. Włodzimierz Babijczuk
"Śrendziny w Wielkopolskce" reż. Włodzimierz Babijczuk
Obejrzeć będzie można także 2 filmy Stanisława Jankowskiego: "Boże Ciało w Złakowie Kościelnym" (1939) ,"Wesele księżackie" (1937)

 

 

 

Lublin, 23.05.2014 r.

WOK/AS/4251-16F/14
Szanowni Państwo

 

         Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie – organizator 48 Ogólnopolskiego  Festiwalu  Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu  informuje, że organizuje doroczne OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM FOLKLORYSTYCZNE, na które zaprasza etnomuzykologów, etnografów, instruktorów samorządowych domów kultury, pracowników instytutów naukowych i muzeów oraz wszystkich zainteresowanych Festiwalem w Kazimierzu i problematyką polskiego folkloru.

         SEMINARIUM odbędzie się 26 czerwca (czwartek) o godz. 1630  w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 19.

         Podczas tegorocznego seminarium: „FESTIWAL KAZIMIERSKI WOBEC TRADYCJI KOLBERGOWSKIEJ” referaty przedstawią:

mgr Katarzyna Markiewicz – kierownik Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, dr Ewa Antyborzec – Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu oraz prof. dr hab. Ludwik Bielawski – Instytut Sztuki PAN, prowadzenie – prof. dr hab. Jan Adamowski – UMCS w Lublinie.

Prezentacje uzupełni pokaz filmów archiwalnych z WFO w Łodzi oraz z IS PAN dotyczących dokumentacji folkloru, przewidujemy także czas na wystąpienia i dyskusję pozostałych uczestników.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie w czasie trwania Festiwalu w ramach akredytacji wynoszącej 300 zł (100 zł za dzień pobytu). Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie załączonej karty zgłoszenia  na adres: WOK, ul. Dolna Panny Marii 3, 20 – 010 Lublin do dnia 18 czerwca br.

Akredytację prosimy wpłacać na nasze konto:

BANK PEKAO SA Lublin Nr 70 1240 5497 1111 0010 5676 6144  

Po przyjeździe do Kazimierza zapraszamy do Biura Organizacyjnego, które w czasie trwania Festiwalu mieścić się będzie w Kazimierskim Ośrodku Kultury przy ul. Lubelskiej 12.

Łączymy pozdrowienia

                                                                                          Dyrektor

                                                                                      dr Artur Sępoch

 

 Karta zgłoszenia na Seminarium

 

PROGRAM KLUBU TYNDYRYNDY 2014

CZWARTEK 26 czerwca

19.00 na otwarcie Klubu - projekcja filmu o Jadwidze i Marianie Sobieskich "Melodie, które nie zaginą" reż. St. Grabowski 1958 

PIĄTEK 27 czerwca
10.00-14.00 ENCE PENCE warsztaty dla dzieci (namiot)
12.00-14.00 warsztaty: ŚPIEW (Kamienica Celejowska)
15.00-17.00 warsztaty: SKRZYPCE (namiot)
19.00 warsztaty: TANIEC dla dzieci (namiot)
20.00 warsztaty: TANIEC dla dorosłych przechodzące w ZABAWĘ: m. in. KOCIRBA, Piotr GACA, Kapela NIWIŃSKICH, DIABUBU, PARURA, w trakcie konkurs na najlepsze przyśpiewki!

SOBOTA 28 czerwca
10.00-14.00 ENCE PENCE warsztaty dla dzieci
12.00-14.00 warsztaty: ŚPIEW
13.00-20.00 TARGOWISKO instrumentów – 30 stoisk (namiot i wokół)
15.00-17.00 warsztaty: SKRZYPCE
17.00 warsztaty: TANIEC dla dzieci
18.00 warsztaty: TANIEC dla dorosłych

21.30 zabawa taneczna: m.in. Kapela PRZEWŁOCKIEGO, kapela DE LATOUR'ÓW, Kapela KOCONA, CHŁOPCY z NOWOSZYSZEK, PKP RADUCZ, Kapela MALISZÓW, Kapela Witka BRODY, kapela Jana FOKTA, kapela rodzinna KURASIÓW, kapele uczestniczące w Festiwalu z różnych regionów Polski, w trakcie ok. 22.30 konkurs na najlepszą parę taneczną – walc-polka-oberek!

I JESZCZE JESZCZE JESZCZE
- miniprzegląd filmów dokumentalnych (piątek-sobota 10.00-19.00 w Muzeum Nadwiślańskim, Rynek 19)

- wystawa fotografii Piotra Baczewskiego "W poszukiwaniu chłopów kieleckich" (namiot)

ORGANIZATORZY: Fundacja Numinosum, Tłoka In Crudo - Beata Glińska, Seweryn Huzarski, Agnieszka Niwińska, Kasia Rosik, Kataszka Zedel i inni
POMYSŁ I KOORDYNACJA: Remek Mazur-Hanaj, Mateusz Niwiński
WSPÓŁPRACA: WOK Lublin
WSPARCIE FINANSOWE: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
PATRONAT MEDIALNY: MuzykaTradycyjna.pl


Miniprzegląd filmów o polskiej muzyce tradycyjnej

 

Pokażemy filmy dokumentalne realizowane od końca lat 1940-tych dla Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, które udostępniło nam archiwum WFO. Filmy są praktycznie nieznane, w każdym razie dziś już nikt nie pamięta ich emisji telewizyjnych czy kinowych, 

Pokaz pierwszego filmu odbędzie się w czwartek 26 czerwca o 19.00 na zakończenie seminarium otwierającego jak co roku Festiwal. Wszystkie dokumenty będzie można obejrzeć natomiast w ciągu następnych dwóch dni w godz. 10.00-19.00. Miejsce projekcji: Muzeum Sztuki Złotniczej, Rynek 19.

Melodie, które nie zaginą, 1958, WFO, scen. i reż. Stanisław Grabowski, zdjęcia Anatol Fidek

Stanisław Grabowski (1929-2000) - reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych i oświatowych. Wieloletni wykładowca PWSFTviT w Łodzi, w latach 1969-75 prodziekan Wydziału Reżyserii, w latach 1985-87 prorektor uczelni. O wartości filmu stanowi przede wszystkim „utrwalenie na taśmie filmowej trudu chronienia przed zapomnieniem ludowych pieśni i przyśpiewek, rejestrowanych przez Jadwigę i Mariana Sobieskich. Ekipa filmowa towarzyszy Sobieskim, posuwającym się tropami Kolberga, razem z nimi uczestniczy w poszukiwaniach i nagraniach (…) na terenach podgórskich, w Wielkopolsce, na ziemi opoczyńskiej.” Po raz pierwszy zastosowano w filmie zdjęcia na tzw. setkę – „Słyszymy głos Mariana Sobieskiego zapisany równolegle z obrazem dokładnie 15.10.1951 w Krościenku nad Dunajcem. Wcześniej film oświatowy używał postsynchronów lub komentarza.” [Maciej Łukowski, Polski film etnograficzny]

 

"Wesele na Kurpiach" 1949-57, WFO, reż. Jerzy Gabryelski, zdjęcia Jerzy Stefanowski

To pierwszy polski film etnograficzny, który ma ambicje pokazania kompletnego obrzędu. Zdjęcia do filmu zaczęły się już w 1949! Sam Gabryelski (1906 Lwów – 1978 Nowy Jork) był ciekawą postacią, „zapewne wielki talent i na pewno wielki pechowiec” - przed wojną nakręcił kilka filmów eksperymentalnych we Francji (jako uczeń Jeana Renoira i Rene Claira) oraz jedyną w swoim dorobku fabułę „Czarne diamenty”. Potem filmował powstanie warszawskie, przy czym wszystkie materiały stracił. Po wojnie prześladowany, zdołał nakręcić tylko kilka dokumentów, w 1962 wyemigrował. Film realizowany w Kadzidle „utrwalił jeden z najpiękniejszych obrzędów weselnych, począwszy od przybycia pana młodego pod dom panny młodej, poprzez obrzędową ucztę weselną, aż do tradycyjnego zwyczaju oczepin. Warto przyjrzeć się kolejnym etapom weselnego obrzędu, który zarejestrował Gabryelski. Potem już nieczęsto znajdujemy tak kompletne filmowe zapisy wesela.” [Maciej Łukowski]

 

Kozioł śpiewający” 1972, WFO reż i zdjęcia Kazimierz Mucha, scen. Lidia Żarów-Manszewska

Portret artysty samouka - Tomasza Śliwy (1892-1976) – skrzypka i mistrza gry na koźle z podzbąszyńskich Perzyn, który prowadząc gospodarstwo rolne zajmował się też budową instrumentów i grą w kapeli koźlarskiej. Wybitnym muzykiem był też jego starszy brat Piotr. Tomasz „wyjeżdżał z rówieśnikami grać zarobkowo nawet pod Warszawę, Gdańsk i Lublin. Od 1950 roku zatrudniony przez jako nauczyciel, „ludowy profesor” do nauki gry na instrumentach ludowych. Najpierw w Ognisku Muzycznym potem w Państwowej Szkole Muzycznej w Zbąszyniu. Wyuczył gry na sierszeńkach, mazankach, kozłach i skrzypcach niezliczoną ilość młodych uczniów, a także i starszych wiekiem.Pierwszych nagrań jego mistrzowskiej muzyki na koźle białym, czarnym i na skrzypcach dokonała Jadwiga Sobieska już w roku 1946. Współgranie jego duszy i ciała z instrumentem tak fascynowało panią profesor, że nazywała jego kozła - kozłem śpiewającym a samego mistrza nieporównanym koźlarzem.” [Leonard Śliwa, www.szklanenegatywy.pl] O autorze filmu - Kazimierz Mucha (1923-2006) – operator, absolwent Zaocznych Studiów Operatorskich PWSF w Łodzi - 1956-57.

 

Podczas seminarium i w niedzielę zaprezentujemy fragmenty filmów w ramach tematu o kontynuatorach pracy Jadwigi i Mariana Sobieskich i "współczesnych Kolbergach":
1. W poszukiwaniu tradycji minionego czasu" - film dok. o dr Grażynie Władysławie Dąbrowskiej - etnografie, etnochoreologu i choreografie
2. Powrót w Bieszczady - film dok. o Annie Szałaśnej - etnomuzykologu.
Twórcami filmów są: Jacek Jackowski i Maria Szymańska-Ilnata - Instytut Sztuki PAN/Stowarzyszenie Liber Pro Arte.
Oprócz tego pokażemy także filmy z 1936 r.- z archiwum WFDiF:
"Kujawiak" reż. Eugeniusz Cękalski
"Wesele w Wielkopolsce" reż. Włodzimierz Babijczuk
"Śrendziny w Wielkopolskce" reż. Włodzimierz Babijczuk
Obejrzeć będzie można także 2 filmy Stanisława Jankowskiego: "Boże Ciało w Złakowie Kościelnym" (1939)
"Wesele księżackie" (1937)


SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Gorąco zapraszamy i zachęcamy do wsparcia inicjatywy wydania płyty z zapisem muzycznych działań klubu festiwalowego Tyndyryndy, działającego podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

 

„HUMOREM MALOWANY ŚWIAT STANISŁAWA KOGUCIUKA”
Kazimierz Dolny, Kamienica Celejowska, ul. Senatorska 9
27-29 czerwca 2014
Wernisaż 27 czerwca, godz. 17:00
Wystawa fotograficzno-literacka poświęcona  tytułowemu artyście, który w 2012 roku został uhonorowany Nagrodą im. Oskara Kolberga. St. Koguciuk zaliczany jest do grona ostatnich prawdziwie ludowych twórców osadzonych mentalnie w tradycyjnej wiejskiej kulturze. Poza pejzażami, malarstwem sakralnym i scenami rodzajowymi, maluje tzw. „humory”, czyli żartobliwe obrazki sytuacyjne opatrzone opisem, dialogiem, komentarzem. Bywa nazywany Nikiforem z Pławanic. Wystawa składa się z portretów artysty w różnych sytuacjach i stanach emocjonalnych. Pod portretami znajdują się jego cytaty dotyczące motywów twórczych, analizy sztuki, życiowe sentencje. Wystawa ma na celu ukazanie nielukrowanej, autentycznej mentalności tworzącego człowieka wsi, żyjącej jeszcze postaci, której dorobek dopiero u schyłku życia został uznany za narodową wartość.
Podczas wernisażu odbędzie się spotkanie z artystą oraz promocja książki – pierwszego monograficznego albumu malarstwa Stanisława Koguciuka, wydanego jesienią ubiegłego roku przez Muzeum Mazowieckie w Płocku przy wsparciu finansowym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Ministra: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa.
Prawdziwość malarstwa Stanisława Koguciuka w naturalny sposób spowodowała sytuację, w której popyt kilkakrotnie przekracza możliwości podaży ze strony malarza. Jest on fenomenem w dziedzinie ludowej twórczości, a do tej pory nie ukazało się żadne wydawnictwo, które w sposób monograficzny przedstawia jego pejzaże i tzw. „humory”. Publikacja przez nas przygotowana ma za zadanie nie tylko zachowanie informacji i ikonografii twórcy, ale też udzielenie odpowiedzi na zapotrzebowanie wielu miłośników malarstwa Stanisława Koguciuka, szczególnie tych, którym nie udało się zdobyć obrazów artysty. W książce znajdą się reprodukcje ponad 200 prac Stanisława Koguciuka. Innowacyjny charakter albumu polega na oddaniu głosu malarzowi. Następuje to poprzez zamieszczenie w książce licznych cytatów wygłoszonych przez twórcę na temat sztuki, życia codziennego, spraw ostatecznych itp. Cytaty są ilustrowane portretami artysty wykonanymi w różnych sytuacjach i stanach ducha odpowiadających treści wypowiedzi.
Książka ukazała się pod patronatem pisma „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”.
Fragmenty recenzji:
Album Stanisława Koguciuka jest cennym dokumentem osobowości współczesnego „człowieka wsi”, który ukazuje nasze wady w krzywym zwierciadle swoistego humoru, dowcipu, satyry. Inteligentny obserwator ludzkiej rzeczywistości, nieprzeciętnie wrażliwy na przejawy złych obyczajów, spontanicznie wykonuje rysunki szczere, dosadne, rubaszne, w formie plakatowo lapidarne. Ich klimat przypomina satyryczne przyśpiewki na wiejskich weselach. Etnolodzy słusznie kwalifikują twórczość Koguciuka do tradycji sztuki ludowej. Jego obrazki są współczesne w treści, ale  autentycznie ludowe w formie.
dr Aleksander Błachowski
W książce Magdaleny Licy-Kaczan i Grzegorza Piaskowskiego czuje się niemal tę pasję i świeżość obrazów Koguciuka, na których „farby jeszcze nie zdążyły wyschnąć”. Podobnie jak album, poświęcony twórczości Bogdana Ziętka, tak i ten, powstał w wyniku badań, kwerend i rozmów prowadzonych z ich twórcą. W tej niezwykłej książce i innych pracach dokumentacyjno-interpretacyjnych jej autorów, nietrudno odnaleźć echo słynnych słów Cézanne’a w odpowiedzi na pytanie, dlaczego maluje: Trzeba się śpieszyć, rzeczy szybko znikają.
dr Zbigniew Benedyktowicz

            

 

                                                                             UWAGA !!!

     ZESPÓŁ "TRANSKAPELA" GWIAZDĄ ZABAWY LUDOWEJ
       FESTIWAL KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH KAZIMIERZ 2014

 

Muzyka Transkapeli to spotkanie dwóch światów w ich różnych wymiarach czasowych: Pierwszy, to świat Karpat – trwający niezmiennie od prawieków, tajemniczy. Świat pełen symboli i znaczeń, starych wierzeń i tradycji, świat wielu wspaniałych kultur, w końcu, świat bogaty w wyjątkową  muzykę, czerpiącą z „magicznej”, żywiołowej energii gór. 
Drugi świat, to współczesność i wyobraźnia muzyków, która w połączeniu z ich osobistymi poszukiwaniami w gatunkach i tradycjach – od muzyki źródeł po nowoczesne interpretacje, kształtuje kompozycję utworów.

Zespół jest laureatem prestiżowych nagród, z których najważniejsza, to „Folkowy Fonogram Roku” – nagroda dziennikarzy Polskiego Radia oraz krytyków muzycznych, uzyskana w roku 2005, za najlepsze w Polsce wydawnictwo płytowe w nurcie inspiracji muzyką źródłową – album „Sounds & Shadows”

Wielokrotnie zespół reprezentował Polskę w ramach zagranicznych projektów kulturalnych z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz narodowych instytucji kultury: Instytutu A. Mickiewicza oraz Instytutów Polskich w Europie. 

Wystąpią:

Ewa Wasilewska – skrzypce,  vioara cu goarna
Iga Wasilewska – skrzypce
Robert Wasilewski – cymbały, altówka, flety pasterskie, kaval, 
Franciszek Pospieszalski – kontrabas
Mateusz Sieradzan – instrumenty perkusyjne
Michał Tomaszczyk – puzon