Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

 

 

22. Wojewódzki Jesienny Przegląd
Twórczości Artystycznej Seniorów 2021


REGULAMIN

I

Organizatorzy:

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Okręgowy w Lublinie

Współorganizatorzy:

Miejski Dom Kultury w Dęblinie

Chełmski Dom Kultury

Hrubieszowski Dom Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

Włodawski Dom Kultury

Zamojski Dom Kultury

II

Założenia i cele Przeglądu:

- prezentacja dorobku artystycznego seniorów i wyłonienie najciekawszych prezentacji;

- inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej;

- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla seniorów, instruktorów i animatorów działalności kulturalnej;

- integracja społeczna niwelująca bariery izolacji społecznej i umożliwiająca czynne włączenie się w nurt życia środowiska.

Przegląd adresowany jest do seniorów z terenu województwa lubelskiego działających w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy społecznej, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i w innych środowiskach seniorskich – zarówno w zespołach artystycznych, jak i do  wykonawców indywidualnych pragnących zaprezentować swoją pracę artystyczną.

 

III

Kategorie:

 1. chór

 2. zespół wokalny bez akompaniamentu

 3. zespół wokalny z akompaniamentem

 4. solista – wokalista, instrumentalista

 5. duet

 6. krótka forma teatralna

 7. krótka forma kabaretowa

 8. recytator

 9. prezentacja własnych tekstów.

Uwagi: Zespół może przedstawić w konkursie nie więcej niż jednego solistę lub jeden duet spośród swoich członków. W kategorii „prezentacja własnego tekstu” występujący przedstawia wyłącznie tekst własnego autorstwa(możliwe czytanie lub recytacja). Wystąpienie w tej kategorii jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że jest autorem prezentowanych tekstów.

 

IV

Repertuar i czas trwania występów:

Repertuar występów jest dowolny (nie może być powtórzony z ubiegłorocznego Przeglądu).

Wykonawcy mogą zaprezentować po dwa utwory, których łączny czas nie może przekraczać 8 minut. Krótkie formy teatralne i kabaretowe (może to być wybrany fragment dłuższej formy) mogą trwać do 15 minut.Przekroczenie czasu występu powoduje dyskwalifikację uczestników.

 

V

Występy będzie oceniało powołane przez organizatorów Jury, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- stopień zgodności interpretacji ze stylistyką utworu

- stronę techniczną występu (intonacja, dykcja, przekaz tekstu)

- dobór repertuaru dostosowany do możliwości wykonawczych

- kulturę muzyczną i kulturę słowa

- kulturę sceniczną i reżyserię

- ogólny wyraz artystyczny.

VI

Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia dla najlepszych wykonawców w poszczególnych kategoriach.

VII

Termin i miejsce eliminacji:

9 października – Dęblin (lotnisko – Klub WSOSP, ul. Dywizjonu 303) powiaty: Łuków, Opole Lubelskie, Puławy, Ryki.

10 października – Kąkolewnica (Gminny Ośrodek Kultury, ul. Lubelska 16) – powiaty: Parczew, Radzyń Podlaski.

20 października - Chełm (Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia 1) – powiat chełmski.

23 października – Hrubieszów (Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7) – powiaty: Hrubieszów, Tomaszów Lubelski.

27 październikaŚwidnik(Miejski Ośrodek Kultury, al. Lotników Polskich 24) – powiaty: Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łęczna, Świdnik.

29 października – Zamość (Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13) – powiaty: Biłgoraj, Janów Lubelski, Krasnystaw, Zamość.

30 października – Włodawa (Włodawski Dom Kultury, Al. J. Piłsudskiego 10) – powiaty: Biała Podlaska, Włodawa.

Finał odbędzie się 13 listopada w Dęblinie (lotnisko – Klub WSOSP, ul. Dywizjonu 303).

VIII

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać do 10 dni przed ustalonym terminem na adres pocztowy lub mailowy (z dopiskiem na kopercie lub w temacie maila: 22. WJPTAS):

 • eliminacje w Chełmie i Lublinie

Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
instr. Aleksandra Chojnacka – tel. 81 532 42 08 w. 33 e-mail: seniorzy.wok.lublin@gmail.com

 • eliminacje w Dęblinie (UWAGA: prosimy przesłać zgłoszenia na oba podane niżej adresy, poza kartą zgłoszenia należy dodatkowo wysłać do Dęblina kartę wjazdu na lotnisko)

1. Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
instr. Aleksandra Chojnacka – tel. 81 532 42 08 w. 33 e-mail: seniorzy.wok.lublin@gmail.com

2. Miejski Dom Kultury w Dęblinie, ul. 15 Pułku Piechoty 32A, 08-530 Dęblin

instr. Grzegorz Gordat – tel. 81 883 07 68 e-mail: mdkdeblin@op.pl

 • eliminacje w Hrubieszowie

Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów
instr. Jolanta Głowacz - tel. 84 696 26 15 e-mail: hdk.hrubieszow@op.pl

 • eliminacje w Kąkolewnicy

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy, ul. Lubelska 16, 21-302 Kąkolewnica

dyr. Bożena Adamowicz – tel. 83 372 21 53 e-mail: gok.kakolewnica@op.pl

 • eliminacje we Włodawie

Włodawski Dom Kultury, Al. J. Piłsudskiego 10, 22-200 Włodawa

instr. Malwina Delmaczyńska – tel. 82 572 17 51 e-mail: wdk.wlodawa@gmail.com

 • eliminacje w Zamościu

Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość
instr. Katarzyna Figura – tel. 84 639 20 21 w. 42 e-mail: marketing@zdk.zamosc.pl

Z uwagi na ochronę danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, prosimy uczestników o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych, którym jest Wojewódzki

Ośrodek Kultury w Lublinie. Dane wykorzystane będą wyłącznie do celów organizacji Przeglądu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Przeglądzie. Listy uczestników oraz listy laureatów zawierające dane w zakresie:

imię, nazwisko, kategoria artystyczna, instytucja patronująca, a także materiały fotograficzne i filmowe związane z Przeglądem mogą być umieszczane na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawienia lub ich ewentualnego usunięcia, co jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Przeglądzie. Wypełnienie oraz podpisanie karty zgłoszenia do 22. Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu oraz akceptacją zasad Regulaminu.

22. Wojewódzki Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów 2021

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 1. Nazwa zespołu lub imię i nazwisko uczestnika (wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)

.........................................................................................................................................................

 1. Kategoria (zaznaczyć):

 • chór

 • zespół wokalny bez akompaniamentu

 • zespół wokalny z akompaniamentem

 • solista – wokalista

 • solista – instrumentalista

 • duet

 • krótka forma teatralna

 • krótka forma kabaretowa

 • recytator

 • prezentacja własnego tekstu

 1. Instytucja zgłaszająca:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Powiat ........................................................................................................................................

 2. Kontakt (adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail):
  ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 1. Imię i nazwisko instruktora:
  .................................................................................................................................................

 2. Imię i nazwisko kierownika zespołu:
  .................................................................................................................................................

 3. Repertuar (zgodnie z regulaminem)

a) ............................................................................................................................................. b) .............................................................................................................................................

 1. Informacje o zespole/wykonawcy (można podać na odwrocie).

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem 21. Wojewódzkiego Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie dla potrzeb konkursu moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zostałem/-am poinformowany/-na, że administratorem danych osobowych jest Organizator Przeglądu. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Przeglądu i w związku z wykonywaniem regulaminu Przeglądu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, i nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą w trybie art. 32 ustawy.

…......................... ….............................................................

Data Podpis

 

22 WJPTAS - KARTA WJAZDU - pobierz 

22 WJPTAS - KARTA ZGŁOSZENIA - pobierz