Lubelski Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych

 

Zapraszamy na Lubelski Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych organizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. 
Impreza odbędzie się w Lubelskim Centrum Aktywizacji Obywatelskiej (Lublin, ul. Leszczyńskiego 23 – parter) w dniach 10-12 października 2013 r. (czwartek, piątek, sobota).
W załączeniu regulamin i karta zgłoszenia. 

REGULAMIN

1. Organizatorzy:

Polski Związek Emerytów, Rencistów  Inwalidów – Oddział Okręgowy w Lublinie

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
 

2. Miejsce i termin:

Lubelskie Centrum Aktywizacji Obywatelskiej

ul. St. Leszczyńskiego 23

20-068 Lublin

10-12 października 2013 r.
 

3. Założenia i cele Przeglądu:

Impreza ma charakter konkursu połączonego z pokazem prac środowisk osób niepełnosprawnych.

Celem Przeglądu jest:

     prezentacja dorobku plastycznego i rękodzieła artystycznego osób niepełnosprawnych;

    możliwość wymiany doświadczeń osób niepełnosprawnych w ramach amatorskiej twórczości artystycznej;

    inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej.
 

4. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu:

    w Przeglądzie mogą brać udział twórcy indywidualni oraz grupy twórców, którzy reprezentują warsztaty terapii zajęciowej, oddziały i  koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, domy pomocy i inne organizacje pozarządowe z terenu Lublina;

    przedmiotem Przeglądu są wyroby dekoracyjne i użytkowe wykonane dowolną techniką (haft, gobeliny, kilimy, ceramika, malarstwo na szkle, rzeźba, kowalstwo artystyczne, wycinanki, stroiki, biżuteria itp.).     prace nadesłane na konkurs będą ocenione  i  nagro-dzone w dwóch kategoriach: plastyka i rękodzieło;

     dodatkową kategorią będzie konkurs stoisk zorganizowany w dniu 12 października (organizatorzy zapewniają stoiska, przygotowywanie stoisk od godz. 9.00);

    oceny prac oraz stoisk dokona powołane przez Organizatorów jury;

    w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody i wyróżnienia;

     wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

 

5.  Szczegółowy program Przeglądu:

  • przyjmowanie prac (z wypełnionymi kartami zgłoszenia) - Lubelskie Centrum Aktywizacji Obywatelskiej w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 23 w dniach:  10 października (czwartek) – pokój 107
                      w godzinach 8.00 – 20.00
  • uroczyste otwarcie Przeglądu

11 października (piątek) godz. 12.00

  • uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie werdyktu Jury, wręczenie nagród i wyróżnień

12 października  (sobota) godz. 12.00

 

Uwaga: każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora (drukowanymi literami); tytuł pracy, technika i rok wykonania.

 

 Kontakt w sprawie Przeglądu:

Lubelskie Centrum Aktywizacji Obywatelskiej
tel. (81) 532 67 83

lub

Wojewódzki Ośrodek Kultury, instr. Aleksandra Chojnacka
      tel. (81) 532 42 08

 

II Lubelski Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej

Osób Niepełnosprawnych

Lublin, 10-12 października 2013 r.

 

KARTA UCZESTNICTWA

1. Imię i nazwisko lub nazwa grupy (oraz imiona i nazwiska jej członków)

……………………………………………………………………………………............………...……………………………...............……………………………………………………...……….………...............................................................................................................................................

2.  Kontakt (adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail)  ………………………………………………....……………………………………………..…….………………………………………………………………..................………....……………….

     ...........................................................................................................................................................

……………………………………………………………..................………....………………….

3. Nazwa i adres instytucji patronującej ………………………………….........……………………..

     ……………………………………………………………….......…….…………………….……..

     …………………………………………………………………........……………………….……..

5. Imię i nazwisko instruktora ………………………………….........………………………….…….

6. Spis prac: tytuł – technika – rok powstania (w sumie sztuk: ................)

1)      ……………………………………….......………….………………………………..………..

2)      ………………………………………….......…….………………………………….….……..

3)      …..……………………………………….........………………………………………….……

7. Stoisko:  TAK – NIE (liczba osób)  ......................

8. Dodatkowe informacje można wpisać na odwrocie karty.

 

 

            …………………….                                                                                     ………………………………………………..

                                               Data                                                                                                     Podpis zgłaszającego / pieczęć instytucji delegującej

 

"Jednocześnie informujemy, że Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych planowany jest pod koniec bieżącego roku."