Ogólnopolski Konkurs Recytatorski


Szanowni Uczestnicy i Instruktorzy!

 

Informujemy, że Turniej Wojewódzki 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się
 WYŁĄCZNIE JEDNEGO DNIA,
W PONIEDZIAŁEK 29 KWIETNIA 2019 r.  w Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12.

 

Porządek przebiegu Turnieju Wojewódzkiego jest następujący*:

 

·  9.00 – Próba techniczna dla Uczestników kategorii Poezja Śpiewana 

·  9.30 - 10.00 Rejestracja Uczestników wszystkich kategorii

·  10.00 - Uroczyste Otwarcie Konkursu, prezentacje konkursowe

· Po wszystkich prezentacjach odbędą się warsztaty recytatorskie prowadzone przez jurorów konkursu 

· Ogłoszenie wyników oraz zakończenie konkursu
odbędzie się w godzinach 16.00 - 17.30

 

Wszystkich uczestników obowiązuje obecność od początku do końca turnieju, również po prezentacji własnego repertuaru. 

 

W przypadku zaplanowanej bądź nagłej nieobecności wykonawcy na całym turnieju, prosimy o poinformowanie o tym organizatorów.

 

Założenia ogólne

1.     Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą.

2.     Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR 
i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.

3.    Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora turnieju powiatowego.

4.     W Konkursie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej i starsze (również dorośli).

5.     64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów:

 

TURNIEJ RECYTATORSKI

1.     Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:

        młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;

        dorosłych.

2.     Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.

3.     Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1.     Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.

2.     Repertuar obejmuje: 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany.

3.     W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

        wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;

        przynajmniej 1 utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

        uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

4.     Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

5.     Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

6.     Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

 

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1.     Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2.     Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

1.     Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2.     Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)

3.     Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, 
        z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Uwaga: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyłączenie go z oceny przez Sąd Konkursowy.


PRZEBIEG KONKURSU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

 

1.     W województwie lubelskim obowiązują trzystopniowe eliminacje: środowiskowe (szkolne, gminne, miejskie), powiatowe (rejonowe) i wojewódzkie. Uwaga! W niektórych powiatach eliminacje nie będą się odbywać – wówczas chętni zgłaszają się do innych, wyznaczonych placówek – lista na str. 4 regulaminu.

 

2.     Zasady udziału w turniejach powiatowych (rejonowych) ustalają ich organizatorzy.

Turnieje powinny zakończyć się do 15 kwietnia 2019  r.

Organizatorzy eliminacji powiatowych (rejonowych) są zobowiązani do przesłania protokołów i kart uczestników w nieprzekraczalnym terminie do19 kwietnia 2019  r. (Proszę pamiętać o tym, że listy zwykłe docierają do nas nawet po tygodniu od ich wysłania). Adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury, 
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin,  fax. 81 53 237 75, osoba odpowiedzialna:

 

Patryk Pawelec, e-mail: recytacja.wok@gmail.com


Turniej Wojewódzki

Organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Centrum Kultury w Lublinie

Termin: 29-30 kwietnia 2019 r.

 

Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12

 

Uczestnicy Turnieju Wojewódzkiego otrzymają pisemne, telefoniczne, bądź e-mailowe zawiadomienie o terminie występu.

 

       Informacji na temat Turnieju Wojewódzkiego OKR udziela:

Patryk Pawelec (WOK), tel. 81 532 42 08, tel. wew. 18 / tel. kom. 509 447 236 (godz. 9.00 – 16.00)

Anna Krawczyk, Joanna Kolstrung (CK), tel. 81 466 61 51

 

UWAGA: Uczestników Turnieju Wojewódzkiego obowiązuje obecność od początku Konkursu, czyli 29 i 30 kwietnia, od godziny 10:00 (Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12) gdzie odbędzie się losowanie kolejności występów oraz 2 koncerty konkursowe.


Przeglądy finałowe odbędą się w terminach:

      turniej poezji śpiewanej  5 – 8 czerwca 2019 roku we Włocławku;

      turniej teatrów jednego aktora – 20 – 22 czerwca 2019 roku w Słupsku;

      turniej recytatorski i „wywiedzione ze słowa” – 12 – 15 czerwca 2019 roku w Ostrołęce.

 

Placówki kultury upoważnione do delegowania recytatorów z poszczególnych powiatów (rejonów):

1.     Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej – powiat bialski

2.     Biłgorajskie Centrum Kultury  powiat biłgorajski

3.     Chełmski Dom Kultury – powiat chełmski

4.     Hrubieszowski Dom Kultury – powiat hrubieszowski

5.     Janowski Ośrodek Kultury – powiat janowski

6.     Krasnostawski Dom Kultury – powiat krasnostawski

7.     Centrum Kultury i Promocji – powiat kraśnicki

8.     Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie – powiat lubartowski

9.     Centrum Kultury w Lublinie – powiaty lubelski ziemski i grodzki, świdnicki

10.  Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej  powiat łęczyński

11.  Łukowski Ośrodek Kultury – powiat łukowski

12.  Opolskie Centrum Kultury – powiat opolski

13.  Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie – powiat parczewski

14.  Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Kazimierski Ośrodek Kultury – powiat puławski

15.  Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji – powiat radzyński

16.  Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, Miejski Dom Kultury w Dęblinie – powiat rycki

17.  Tomaszowski Dom Kultury  – powiat tomaszowski

18.  Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie – powiat włodawski 

19.  Zamojski Dom Kultury – powiat zamojski 


64 OKR - 2019 - Regulamin - zobacz i pobierz

64 OKR - 2019 - Karta uczestnika Poezja Śpiewana - zobacz i pobierz

64 OKR - 2019 - Karta uczestnika - Recytacja, Wywiedzione ze Słowa - zobacz i pobierz

64 OKR - 2019 - Karta uczestnika - Teatr Jednego Aktora - zobacz i pobierz

64 OKR 2019 - Regulamin dla powiatu lubelskiego ziemskiego ... - zobacz i pobierz