Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

 

44 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

17 – 18 czerwca 2017 r. Stoczek Łukowski

Program:

17 czerwca 2017 r. (sobota)

godz. 9.30

Koncert Orkiestry Dętej OSP w Stoczku Łukowskim

Występ  dzieci z Przedszkola  w Stoczku Łukowskim

godz. 9.50

Uroczyste otwarcie Sejmiku 

godz. 10.00

Grupa Teatralna "Tu i Teraz" – Drelów Gminne Centrum Kultury w Drelowie, woj. lubelskie

Środopoście

godz. 10.50

Zespół „Lewkowianie” – Dokudów, Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, woj. lubelskie

Jaki zasiew taki plon czyli lecą paździory

godz. 11.35

Grupa Teatralna „Przymierze Pokoleń” - Lipiny, Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku,  woj. mazowieckie

Wieczór Andrzejkowy

godz. 12.15

Zespół „Worgulanki” – Worgule, Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej Filia Worgule, woj. lubelskie

Rajenie

godz. 12.45

Klub Seniora "Złota Jesień" – Kałuszyn

składanka pieśni ludowych

godz. 13.00 – 14.00 obiad

14.00 -15.00  Forum  Dyskusyjne  cz. I

godz. 15.00

Zespół „Malinki”  – Malinnki, Gminny Ośrodek Kultury w Orli, woj. podlaskie

Jak to z lnem bywało

godz. 15.45

Zespół „EDM” - Orla, Zespół Szkól w Orli, woj. podlaskie

Swiatłaja Niediela

godz. 16.20

Zespół „Szczuczyniacy” - Szczuczyn, Biblioteka Centrum Kultury w Szczuczynie, woj. podlaskie

Oczepiny

godz. 17.00 – 18.00 Forum dyskusyjne cz. II

Godz. 18.00 – 19.00 kolacja

od godz. 17.00

Mini Festyn z zabawą taneczną - Park Miejski CHOJNIAK – gra Zespół  Travellingband

18 czerwca 2017 r. (niedziela)

godz. 8.00 – 9.00 śniadanie

godz. 9.00

Msza św. z udziałem uczestników Sejmiku w Kościele Parafialnym pod wezwaniem WNMP w Stoczku Łukowskim

godz. 10.15

Zespół Ludowy „Jarzębina” - Paszenki, Wiejski Dom Kultury w Paszenkach,

woj. lubelskie

Ożenek Franka

godz. 11.00

Zespół Obrzędowy „Zawsze Razem” -  Wola Gułowska, Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie, woj. lubelskie

Krzciny u Maciejów

godz.11.50

Zespół "Wrzeciono" – Podedwórze, Urząd Gminy w Podedwórzu, woj. lubelskie

Gromniczna

godz. 12.35

Zespół „Rumenok” - Hołowno, Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Podedwórzu, woj. lubelskie

Hohoty

godz. 13.20

Zespół Teatralny "Antrakt+" - Bielsk Podlaski, Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie

Wesele Bielskie

godz. 13.45 – 14.45 obiad

godz. 14.45

Zespół Ludowy „Kalina” - Jabłoń, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu,

woj. lubelskie

Palmowa Niedziela

godz. 15.25

Zespół Teatralny "Antrakt" - Bielsk Podlaski, Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie

Dziennik Wiery

godz. 15.45 – 16.45  Forum Dyskusyjne cz. III

godz. 16.45

Uroczyste zakończenie Sejmiku

 

Prezentacje spektakli odbywają się w sali widowiskowej

Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim, ul. Piłsudskiego 2

Posiłki:

Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim, Plac St. Wielgoska 5,

Noclegi – osiedle Izydory, 

Kontakt:

Dyrektor: Marciej Moreń tel. 505 254 154 – MOK Stoczek Łukowski

Agnieszka Barej tel. 25 7970061 – MOK Stoczek Łukowski

Iwona Niewczas tel. 784 415 284 – WOK Lublin   

 

Informujemy, że eliminacje do 44 Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim odbędą się:

w Paszenkach – 29 kwietnia 2017 r.
Karty zgłoszeń wraz z regulaminem można otrzymać:
Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie,
ul. Jana Pawła II 36, 21-200 Parczew, tel. 83 355 15 76, p. Jadwiga Ogłozińska
termin składania wypełnionych kart do 24 kwietnia 2017 r. 

w Drelowie – 30 kwietnia 2017 r.
Karty zgłoszeń wraz z regulaminem można otrzymać:
Gminne Centrum Kultury, ul. Ogrodowa 2, 21-355 Drelów,
tel. 83 372 01 54, p. Wiesława Zaremba
termin składania wypełnionych kart do 24 kwietnia 2017 r.

Koordynatorem z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie jest p. Iwona Niewczas,
tel. 81 53 242 08, tel. kom. 784 415 284

Wyciąg z regulaminu:

Celem przeglądu jest:
- prezentacja i ocena aktualnego stanu ama­tor­sk­iego ruchu tea­t­ral­nego w środowisku wie­jskim;
- promocja i popularyzacja wie­js­kich zespołów teatralnych;
- ochrona tradycji ludowych pol­sk­iej wsi.
Przegląd jest konkursem, w którym jury oceniać będzie war­tości arty­sty­c­zne i poznawcze prezentowanych spektakli oraz widowisk, a także ty­pować zespoły na 44 Międzywojewódzki Sejmik Wie­js­kich Zespołów Tea­t­ral­nych w Stoczku Łukowskim, który odbędzie się w dniach 17-18.06.2017 r.
Zespoły prezentują:
- widowiska oparte na obrzę­dach i zwyczajach lu­dowych;
- sztuki teatralne bądź sztuki au­tor­skie oparte na podaniach lu­dowych;
- programy kabaretowe o tem­atyce wiejskiej.
Spektakle, które były już prezen­tow­ane na Sejmiku w Stoczku Łukowskim nie będą brane pod uwagę przy kwali­fikacji.
Organizatorzy zasadniczo nie przewidują prezentacji teatrów szkolnych (dziecięcych i młodzieżowych).
Przewidywany czas prezentacji nie może przekroc­zyć 45 min.
Koszty przejazdu pokrywają in­sty­tucje delegujące.

 

Zespoły z województwa lubelskiego

 nominowane na

44 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

w Stoczku Łukowskim

17 – 18 czerwca 2017 r.

 

  1. Zespół „Rumenok” Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia :Lubelskiego Hołowno

spektakl Hohoty

  1. Zespół „Jarzębina”  Wiejski Dom Kultury Paszenki

spektakl Ożenek Franka

  1. Zespół Ludowy „Kalina” Gminny Ośrodek Kultury  Jabłoń

spektakl Palmowa Niedziela

  1. Zespół „Wrzeciono” Urząd Gminy Podedwórze

spektakl Gromniczna

  1. Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy „Worgulanki” Wiejski Dom Kultury Worgule

spektakl Rajenie

  1. Zespół „Lewkowianie” Dokudów Gminny Ośrodek Kultury  Biała Podlaska

Jaki zasiew taki plon

  1. Zespół „Zawsze Razem” Filia Biblioteczna w Woli Gułowskiej

spektakl Krzciny Maciejów

  1. Grupa Teatralna „Tu i Teraz” Gminne Centrum Kultury  Drelów

spektakl Środodpoście