Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

Protokół

XII Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła i Twórczości Plastycznej
Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

Lublin - 28 października 2016

 

W Przeglądzie wzięło udział 168 autorów. Prace konkursowe oraz stoiska zaprezentowanych przez uczestników w dniu Przeglądu oceniało Jury w składzie: 

Aleksandra Chojnacka – historyk sztuki, instruktor WOK

Beata Urniaż-Księska – plastyk, instruktor WOK

Barbara Zalewska – plastyk, przedstawiciel PZERiI Oddział Okręgowy w Lublinie

 

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Prace konkursowe

Nagrody

 1. Jerzy Borkowski
 2. Maria Galant
 3. Anna Klonowska
 4. Beata Kowalska
 5. Maria Małecka
 6. Irena Owczarek
 7. Maciej Piętka
 8. Stefania Twardowska
 9. WTZ w Lublinie, ul. Radzyńska

 

Wyróżnienia

 1. Dom Pomocy Społecznej „Kalina”w Lublinie
 2. Dzienny Ośrodek Adaptacyjny, Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
 3. WTZ w Lublinie, ul. Nałkowskich
 4. WTZ w Lublinie, ul. Doświadczalna
 5. WTZ przy Stow. „Pro Educatio” w Ostrowie Lubelskim
 6. WTZ w Żułowie
 7. Andrzej Biliński
 8. Elżbieta Burak
 9. Sebastian Cioczek
 10. Danuta Jóźwik
 11. Alina Kłos
 12. Zbigniew Kotowicz
 13. Dariusz Nizio
 14. Sylwia Skubis
 15. Jarosław Szczepański

oraz

 1. Ewa Dymek
 2. Ewa Głowacka
 3. Bogusław Kasprzyk
 4. Tomasz Kruk
 5. Paweł Myszkowski
 6. Jadwiga Opiela
 7. Teresa Przydatek
 8. DPS im. Roba Inja w Świdniku
 9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jamach
 10. WTZ w Lublinie, ul. Gospodarcza
 11. WTZ w Świdniku, ul. Kościuszki

 

Stoiska


Nagrody za stoiska grupowe biorące udział w Przeglądzie:

 1. Klub „Młodych Duchem” (Klub Osiedlowy „Miniatura”), Lublin
 2. Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
 3. Klub Seniora przy GOK w Suścu 
 4. Koło Rękodzieła Klubu Seniora przy GOK w Komarowie Osadzie
 5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublinie ul. Nałkowskich
 6. WTZ w Grabowicy
 7. WTZ w Lublinie, ul. Radzyńska
 8. WTZ w Lublinie, ul. Rogowskiego
 9. WTZ w Nałęczowie

 

Nagrody za stoiska indywidualne biorące udział w Przeglądzie:

 1. Elżbieta Bułdin
 2. Magdalena Hasiak
 3. Elżbieta Janiak
 4. Danuta Jóźwik
 5. Irena Pieczajka
 6. Henryka Syty

Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

 

 

 

 

REGULAMIN XII PRZEGLĄDU RĘKODZIEŁA - pobierz
KARTA XII PRZEGLĄDU RĘKODZIEŁA - pobierz 

Zapraszamy do udziału w XII Wojewódzkim Przeglądzie
Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów
i Osób Niepełnosprawnych.
Termin nadsyłania prac został przedłużony do 18 października br.

XII Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej 
Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
Lublin, 28 października 2016 r.

REGULAMIN

1. Organizatorzy:
• Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Oddział Okręgowy w Lublinie

2. Miejsce i termin:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
październik - listopad 2016 r.
3. Cele Przeglądu:
 prezentacja dorobku plastycznego i rękodzieła artystycznego seniorów i osób niepełnosprawnych;
 możliwość wymiany doświadczeń seniorów i osób niepełnosprawnych w ramach amatorskiej twórczości artystycznej;
 inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej.
4. Warunki uczestnictwa:
 w Przeglądzie mogą brać udział nieprofesjonalni twórcy indywidualni oraz grupy twórców, reprezentujący kluby seniora, oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, domy pomocy, warsztaty terapii zajęciowej i inne;
 przedmiotem Przeglądu są wyroby dekoracyjne i użytkowe wykonane dowolną techniką (malarstwo, haft, gobeliny, kilimy, ceramika, rzeźba, kowalstwo artystyczne, wycinanki, stroiki, biżuteria itp.);
 każda praca powinna:
być zaopatrzona w widoczną metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora (lub nazwa grupy); tytuł pracy; rok powstania; technika wykonania;
przygotowana do ekspozycji (oprawiona, z zawieszką);
 ilość zgłaszanych prac:
twórcy indywidualni - maksymalnie 3 prace;
zgłoszenia grupowe (WTZ, domy pomocy itp.) - w zależności od ilości pracowni - prosimy o wcześniejsze uzgodnienie;
stoisko – dowolna ilość eksponatów.

5. Termin nadsyłania prac:
 prace z kartami zgłoszeń należy dostarczyć lub przesłać do dnia 18 października na adres:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
z dopiskiem: RĘKODZIEŁO
6. Zasady Przeglądu:
 Przegląd ma charakter konkursu – zgłoszone prace będą ocenione i nagrodzone w dwóch kategoriach: plastyka i rękodzieło;
 dodatkową kategorią jest konkurs stoisk zorganizowany w dniu podsumowania Przeglądu (organizatorzy zapewniają stoiska, przygotowywanie od godz. 8.30);
 oceny prac oraz stoisk dokona powołane przez Organizatorów jury;
 w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody i wyróżnienia;
 wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
5. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3
28 października 2016 r.

 wystawa potrwa do 15 listopada 2016 r.;
 prace zgłoszone do konkursu należy odebrać z WOK w ciągu miesiąca po zamknięciu wystawy - po tym terminie przechodzą na własność Organizatora.
Kontakt w sprawie Przeglądu:
Aleksandra Chojnacka – instruktor WOK - tel. 81 532 42 08 w. 33


KARTA UCZESTNICTWA

1. Imię i nazwisko lub nazwa grupy (oraz imiona i nazwiska jej członków)
……………………………………………………………………………………............………...……………………………...............……………………………………………………...……….………...............................................................................................................................................
2. Kontakt (adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail) ………………………………………………....……………………………………………..…….………………………………………………………………..................………....……………….
...........................................................................................................................................................
……………………………………………………………..................………....………………….
3. Nazwa i adres instytucji patronującej ………………………………….........……………………..
……………………………………………………………….......…….…………………….……..
…………………………………………………………………........……………………….……..
5. Imię i nazwisko instruktora ………………………………….........………………………….…….
6. Powiat ………………………………………………………….……......……………………..…...
7. Spis prac: tytuł – technika – rok powstania (w sumie sztuk: ................)
1) ……………………………………….......………….………………………………………..
2) ………………………………………….......…….…………………………………………..
3) …..……………………………………….........………………………………………………
8. Stoisko: TAK – NIE (liczba osób) .................................................................................................
9. Dodatkowe informacje (można wpisać na odwrocie karty)


……………………. ………………………………………………..
Data Podpis zgłaszającego / pieczęć instytucji delegującej


Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

Przegląd jest cykliczną imprezą o charakterze konkursu dla osób zajmujących się rękodziełem i twórczością plastyczną. Biorą w nim udział twórcy reprezentujący Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej z terenu województwa lubelskiego.

Celem Przeglądu jest:

- prezentacja dorobku plastycznego i rękodzieła artystycznego seniorów i osób niepełnosprawnych;

- konfrontacja i wymiana doświadczeń seniorów i osób niepełnosprawnych w amatorskiej twórczości artystycznej;

- inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej;

- integracja środowisk seniorskich i osób niepełnosprawnych.

Wystawie prac konkursowych towarzyszy pokaz stoisk i kiermasz. Uczestnicy prezentują zarówno wyroby czysto dekoracyjne jak i użytkowe, wykonane różnymi technikami, m.in. haft, koronkarstwo, dziewiarstwo, malarstwo, decoupage, rzeźbę, ceramikę, pamiątkarstwo.

Przegląd organizowany jest co roku we współpracy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Odział Okręgowy w Lublinie.