Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

 

 

17. RĘKODZIEŁO - REGULAMIN - pobierz

17. RĘKODZIEŁO - KARTA ZGŁOSZENIA - pobierz

 

17. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

Lublin, październik 2021 r.

KARTA UCZESTNICTWA

1. Imię i nazwisko lub nazwa grupy (oraz imiona i nazwiska jej członków)

…………………………………………………………...........…………………………............………...……………………………...............………………………………………………...........……...……….………..............................................................................................................................................

2. Kontakt (adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail) ………………………………………………....……………………............………………………..…….………………………………………………………………..................………...............……………….

........................................................................................................................................................

3. Nazwa i adres instytucji patronującej ………………………………….........….......…………………..

……………………………………………………………….......…….……………...........……….……..

…………………………………………………………………........………………...........……….……..

5. Imię i nazwisko instruktora ………………………………….........……………….........………….…….

6. Powiat ……………………………………...

7. Spis prac: tytuł – technika – rok powstania (w sumie sztuk: ................)

  1. ……………………………………….......………….………………………………………..

  2. ……………………………………….......………….………………………………………..

  3. ……………………………………….......………….………………………………………..

  4. ……………………………………….......………….………………………………………..

  5. ……………………………………….......………….………………………………………..

8. Dodatkowe informacje można wpisać na odwrocie karty.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem 17. Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie dla potrzeb konkursu moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zostałem/-am poinformowany/-na, że administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i w związku z wykonywaniem regulaminu Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, i nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą w trybie art. 32 ustawy.

……………………. …. ….........………………………………………………..

DataPodpis zgłaszającego / pieczęć instytucji delegującej